1.8 C
Brussel
Maandag, Desember 4, 2023
Redakteur se keuseFrankryk bied projek A/HRC/49/L.2 oor Vryheid van Godsdiens of Geloof aan, namens...

Frankryk bied projek A/HRC/49/L.2 oor Vryheid van Godsdiens of Geloof aan, namens die EU, en word deur die MRK aangeneem

Nuustoonbank
Nuustoonbankhttps://europeantimes.news
The European Times Nuus het ten doel om nuus te dek wat saak maak om die bewustheid van burgers regoor geografiese Europa te verhoog.

Frankryk het op die naam van die Europese Unie die Projek aangebied om die mandaat van die Spesiale Rapporteur oor Vryheid van Godsdiens of Geloof uit te brei en die MRK het die projek aanvaar.

Programbeplanning en Begrotingsafdeling reik mondelinge verklaring uit oor die Resolusie A/HRC/49/L.2 oor Vryheid van Godsdiens of Geloof.

 1.  Hierdie verklaring word gemaak in ooreenstemming met reël 153 van die Regsreëls van die Algemene Vergadering.
 2. Ingevolge die bepalings van operatiewe paragrawe 15, 17 en 18 van konsepresolusie A/HRC/49/L.2, sal die Menseregteraad:

(a) Besluit om die mandaat van die Spesiale Rapporteur oor vryheid van godsdiens of oortuiging vir 'n verdere tydperk van drie jaar, en nooi die Spesiale Rapporteur om die mandaat te vervul ooreenkomstig paragraaf 18 van die Menseregteraad-resolusie 6/37 van 14 Desember 2007 (para15);

(b) Versoek die Sekretaris-Generaal en die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte om die Spesiale Rapporteur te voorsien van al die menslike, tegniese en finansiële bystand wat nodig is vir die effektiewe vervulling van die mandaat;

(c) Versoek die Spesiale Rapporteur om jaarliks ​​aan die Menseregteraad en aan die Algemene Vergadering verslag te doen in ooreenstemming met hul onderskeie werksprogramme. (paragraaf 18)

3. Ten einde die mandaat vervat in paragrawe 15, 17 en 18 van die konsepresolusie te implementeer, sal die volgende aktiwiteite en hulpbronne benodig word. Weens die meerjarige aard van die mandaat word die aktiwiteite en hulpbronne op 'n jaarlikse basis aangebied en sal van toepassing wees op 2022 tot 2025:

(a) Jaarlikse reis van die Spesiale Rapporteur: drie reise van vyf werksdae elk na Genève (om aan die Raad verslag te doen, om 'n jaarlikse konsultasie met State, OHCHR en relevante belanghebbendes te hou en om die jaarvergadering van spesiale rapporteurs/verteenwoordigers by te woon, onafhanklike deskundiges en voorsitters van werkgroepe van die spesiale prosedures van die Raad); een reis van vyf werksdae na New York om aan die Algemene Vergadering verslag te doen; en twee landbesoeke van 10 werksdae elk

(b) Reis van een personeellid om die mandaathouer te vergesel tydens die twee landbesoeke per jaar van 10 werksdae elk;

(c) Plaaslike vervoer, sekuriteit, kommunikasie en ander diverse uitgawes tydens veldsendings; en

(d) Konferensiedienste vir die vertaling van jaarverslae en regeringsantwoorde op kommunikasie en vertolking tydens veldsendings.

4. Die aktiwiteite waarna hierbo verwys word, hou verband met artikel 2, Algemene Vergadering en Ekonomiese en Sosiale Raadsake en konferensiebestuur, en artikel 24, Menseregte, van die programbegroting vir die jare 2022 – 2025.

5. Die aanvaarding van konsepresolusie A/HRC/48/L.2 sal aanleiding gee tot totale jaarlikse vereistes van $297,100, en 'n totaal van $891,300 gedurende die drie-jaar mandaattydperk, soos volg:

(Amerikaanse dollars)

Vereistes
jaarlikseTotaal vir die mandaatperiode
Afdeling 2, Algemene Vergadering en Ekonomiese en Maatskaplike Raadsake en konferensiebestuur  
   Gelyktydige interpretasie74 100 222 300
   dokumentasie143 200 429 600
Subtotaal, afdeling 2217 300 651 900
Artikel 24, Menseregte  
   Reis van Verteenwoordigers51 900 155 700
   Reis van personeel11 900 35 700
   Algemene Bedryfsuitgawes16 000 48 000
Subtotaal, afdeling 2479 800 239 400
Totaal297 100 891 300

6. Soos weerspieël in die tabel hierbo, sal jaarlikse vereistes soos volg ontstaan:

a) $297 100 vir 2022, wat reeds ingesluit is in die goedgekeurde programbegroting vir 2022 as gevolg van die meerjarige aard van die mandaat;

b) $297 100 vir 2023, wat by die voorgestelde programbegroting vir 2023 ingesluit sou word, wat deur die Algemene Vergadering oorweeg sal word tydens sy 77ste sitting

c) 297 100 vir 2024 en 2025 wat steeds by die onderskeie voorgestelde programbegrotings ingesluit sal word.

7. Met betrekking tot operatiewe paragraaf 17, word die aandag van die Menseregteraad gevestig op die bepalings van afdeling VI van Algemene Vergadering-resolusie 45/248B van 21 Desember 1990, en daaropvolgende resolusies, waarvan die mees onlangse resolusie 76/245 is. van 24 Desember 2021, waarin die Vergadering herbevestig het dat die Vyfde Komitee die toepaslike Hoofkomitee van die Vergadering is wat met die verantwoordelikhede vir administratiewe en begrotingsaangeleenthede toevertrou is, en die rol van die Advieskomitee oor Administratiewe en Begrotingskwessies herbevestig het.

49/... Vryheid van godsdiens of oortuiging

Die Menseregteraad,

Onthou Algemene Vergadering-resolusie 36/55 van 25 November 1981, waarin die Vergadering die Verklaring oor die Uitwissing van Alle Vorme van Onverdraagsaamheid en van Diskriminasie op grond van Godsdiens of Geloof afgekondig het,

Herroep ook artikel 18 van die Internasionale Verdrag oor Burgerlike en Politieke Regte, artikel 18 van die Universele Verklaring van Menseregte en ander relevante menseregtebepalings,

Herroep verder Menseregteraad-resolusie 46/6 van 23 Maart 2021, en ander resolusies wat deur die Raad, die Algemene Vergadering en die Kommissie vir Menseregte aanvaar is oor die vryheid van godsdiens of oortuiging of die uitskakeling van alle vorme van onverdraagsaamheid en van diskriminasie op grond van godsdiens of geloof,

Onthou Menseregteraad-resolusies 5/1 en 5/2 van 18 Junie 2007,

Neem kennis met waardering die gevolgtrekkings en aanbevelings van die kundige werkswinkels georganiseer deur die Kantoor van die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte en vervat in die Rabat Plan van Aksie oor die verbod op die voorspraak van nasionale, rasse- en godsdienshaat wat aanhitsing tot diskriminasie, vyandigheid of geweld uitmaak , aangeneem in Rabat op 5 Oktober 2012,

bevestig dat alle menseregte universeel, ondeelbaar, interafhanklik en onderling verwant is,

Onthou dat state die primêre verantwoordelikheid het om menseregte te bevorder en te beskerm, insluitend die menseregte van persone wat aan godsdienstige minderhede behoort, insluitend hul reg om hul godsdiens of oortuiging vryelik uit te oefen,

Diep besorg by voortgesette dade van onverdraagsaamheid en geweld gebaseer op godsdiens of oortuiging teen individue, insluitend persone wat aan godsdiensgemeenskappe en godsdienstige minderhede regoor die wêreld behoort,

Onderstreping die belangrikheid van onderwys in die bevordering van verdraagsaamheid, wat die aanvaarding deur die publiek van en sy respek vir diversiteit behels, insluitend ten opsigte van godsdienstige uitdrukking, en onderstreep ook die feit dat onderwys, veral op skool, op 'n betekenisvolle wyse moet bydra om verdraagsaamheid en die uitskakeling van diskriminasie op grond van godsdiens of geloof te bevorder,

 1. spanning dat elkeen die reg het op vryheid van denke, gewete en godsdiens of oortuiging, wat die vryheid insluit om 'n godsdiens of oortuiging van eie keuse te hê of nie aan te neem nie, en die vryheid, hetsy alleen of in gemeenskap met ander. en in die openbaar of privaat, om 'n mens se godsdiens of geloof te openbaar in onderrig, praktyk, aanbidding en onderhouding, insluitend die reg om jou godsdiens of geloof te verander;
 2. beklemtoon dat vryheid van godsdiens of oortuiging en vryheid van uitdrukking interafhanklik is, onderling verwant is en wedersyds versterkend is, en beklemtoon die rol wat hierdie regte kan speel in die stryd teen alle vorme van onverdraagsaamheid en diskriminasie gebaseer op godsdiens of geloof;
 3. Druk diepe kommer uit by opkomende struikelblokke vir die genieting van die reg op vryheid van godsdiens of oortuiging, en by gevalle van godsdienstige onverdraagsaamheid, diskriminasie en geweld, onder andere:
 4. Die toenemende aantal dade van geweld wat teen individue gerig is, insluitend persone wat aan godsdienstige minderhede in verskeie wêrelddele behoort;
 5. Die opkoms van godsdienstige ekstremisme in verskeie wêrelddele wat die regte van individue raak, insluitend persone wat aan godsdiensminderhede behoort;
 6. Voorvalle van godsdienshaat, diskriminasie, onverdraagsaamheid en geweld, wat gemanifesteer kan word deur neerhalende stereotipering, negatiewe profilering en die stigmatisering van individue op grond van hul godsdiens of geloof;
 7. Gevalle wat, beide in die wet en in die praktyk, skendings van die fundamentele reg op vryheid van godsdiens of oortuiging uitmaak, insluitend die individuele reg om 'n mens se geestelike en godsdienstige oortuigings in die openbaar uit te druk, met inagneming van die relevante artikels van die Internasionale Verbond oor Burgerlike en Politieke Regte en ander internasionale instrumente;
 8. Grondwetlike en wetgewende stelsels wat nie daarin slaag om voldoende en doeltreffende waarborge van vryheid van denke, gewete, godsdiens en geloof aan almal te bied, sonder onderskeid nie;
 9. Aanvalle op godsdienstige plekke, terreine en heiligdomme en vandalisme van begraafplase, in stryd met internasionale reg, in die besonder internasionale menseregtewet en internasionale humanitêre reg;
 10. veroordeel alle vorme van geweld, onverdraagsaamheid en diskriminasie gebaseer op of in die naam van godsdiens of oortuiging en skendings van die vryheid van denke, gewete, godsdiens of oortuiging, en enige voorspraak van godsdienstige haat wat aanhitsing tot diskriminasie, vyandigheid of geweld daarstel, hetsy dit behels die gebruik van gedrukte, oudiovisuele of elektroniese media of enige ander manier;
 11. Veroordeel ook geweld en dade van terrorisme, wat in getal toeneem en individue teiken, insluitend persone wat aan godsdienstige minderhede regoor die wêreld behoort;
 12. beklemtoon dat geen godsdiens aan terrorisme gelykgestel moet word nie, aangesien dit nadelige gevolge kan hê vir die genieting van die reg op vryheid van godsdiens of geloof van alle lede van die betrokke godsdiensgemeenskap;
 13. Beklemtoon ook dat State behoorlike omsigtigheid moet uitoefen om dade van geweld teen persone wat aan godsdiensminderhede behoort te voorkom, te ondersoek en te straf, ongeag die oortreder, en dat versuim om dit te doen 'n menseregteskending kan uitmaak;
 14. Bemoedig ten sterkste regeringsverteenwoordigers en -leiers in alle sektore van die samelewing en onderskeie gemeenskappe om hulle uit te spreek teen dade van onverdraagsaamheid en geweld gebaseer op godsdiens of geloof;
 15. drange State om hul pogings te versterk om vryheid van denke, gewete en godsdiens of geloof te bevorder en te beskerm, en vir hierdie doel:
 16. Om te verseker dat hul grondwetlike en wetgewende stelsels voldoende en doeltreffende waarborge van vryheid van denke, gewete en godsdiens of geloof aan almal bied, sonder onderskeid, deur onder meer die voorsiening van toegang tot geregtigheid en doeltreffende remedies in gevalle waar die reg op vryheid van denke, gewete en godsdiens of oortuiging, of die reg om vrylik 'n mens se godsdiens te beoefen, insluitend die reg om jou godsdiens of geloof te verander, geskend word;
 17. Om alle aanvaarde universele periodieke hersieningsaanbevelings met betrekking tot die bevordering en beskerming van vryheid van godsdiens of oortuiging te implementeer;
 18. Om te verseker dat niemand binne hul jurisdiksie van die reg op lewe, vryheid of sekuriteit van 'n persoon ontneem word vanweë godsdiens of oortuiging nie, en dat niemand onderwerp word aan marteling of ander wrede, onmenslike of vernederende behandeling of straf, of arbitrêre arrestasie of aanhouding om daardie rede, en om alle plegers van skendings van hierdie regte voor die gereg te bring;
 19. Om skendings van die menseregte van vroue te beëindig, en om besondere aandag te gee aan die afskaffing van praktyke en wetgewing wat teen vroue diskrimineer, insluitend in die uitoefening van hul reg op vryheid van denke, gewete en godsdiens of geloof;
 20. Om te verseker dat daar teen niemand gediskrimineer word op grond van sy of haar godsdiens of geloof in hul toegang tot onder meer onderwys, mediese sorg, indiensneming, humanitêre bystand of maatskaplike voordele nie, en om te verseker dat almal die reg en die geleentheid het. om toegang te hê, op algemene voorwaardes van gelykheid, tot openbare dienste in hul land, sonder enige diskriminasie op grond van godsdiens of oortuiging;
 21. Om, wanneer ook al, bestaande registrasiepraktyke te hersien ten einde te verseker dat sulke praktyke nie die reg van alle individue beperk om hul godsdiens of geloof te openbaar nie, hetsy alleen of in gemeenskap met ander en in die openbaar of privaat;
 22. Om te verseker dat geen amptelike dokumente van die individu weerhou word op grond van godsdiens of oortuiging nie, en dat elkeen die reg het om teen hul wil te weerhou daarvan om inligting rakende hul godsdienstige affiliasie in sulke dokumente te openbaar;
 23. Om veral die reg van alle individue om te aanbid, byeen te kom of te onderrig in verband met 'n godsdiens of geloof te verseker en hul reg om plekke vir hierdie doeleindes te vestig en in stand te hou, en die reg van alle individue om inligting en idees te soek, te ontvang en oor te dra in hierdie gebiede;
 24. Om te verseker dat, in ooreenstemming met toepaslike nasionale wetgewing en in ooreenstemming met internasionale menseregtewetgewing, die vryheid van alle individue, insluitend persone wat aan godsdiensminderhede behoort, om godsdienstige, liefdadigheids- of humanitêre instellings te stig en in stand te hou ten volle gerespekteer en beskerm word;
 25. Om te verseker dat alle staatsamptenare en staatsamptenare, insluitend lede van wetstoepassingsliggame, en personeel van aanhoudingfasiliteite, die weermag en opvoeders, in die uitvoering van hul amptelike pligte vryheid van godsdiens of geloof respekteer en nie diskrimineer om redes gebaseer op godsdiens of geloof, en dat alle nodige en toepaslike bewusmaking, opvoeding of opleiding verskaf word;
 26. Om alle nodige en toepaslike stappe te neem, in ooreenstemming met internasionale menseregteverpligtinge, om haat, diskriminasie, onverdraagsaamheid en dade van geweld, intimidasie en dwang gemotiveer deur onverdraagsaamheid gebaseer op godsdiens of geloof, en enige voorspraak van godsdienshaat wat aanhitsing tot diskriminasie, vyandigheid en geweld, met besondere inagneming van persone wat aan godsdienstige minderhede in alle dele van die wêreld behoort;
 27. Om, deur die onderwysstelsel en ander maniere, wedersydse begrip, verdraagsaamheid, nie-diskriminasie en respek in alle aangeleenthede wat verband hou met vryheid van godsdiens of oortuiging te bevorder deur, in die breë samelewing, 'n wyer kennis van verskillende godsdienste en oortuigings aan te moedig en van die geskiedenis, tradisies, tale en kulture van die verskillende godsdienstige minderhede wat binne hul jurisdiksie bestaan;
 28. Om enige onderskeid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van godsdiens of oortuiging te voorkom wat die erkenning, genot of uitoefening van menseregte en fundamentele vryhede op 'n gelyke basis benadeel, en om tekens van onverdraagsaamheid op te spoor wat kan lei tot diskriminasie op grond van godsdiens of oortuiging ;
 29. spanning die belangrikheid van 'n voortgesette en versterkte dialoog in al sy vorme, insluitend tussen individue van en binne verskillende gelowe en oortuigings, en met breër deelname, insluitend van vroue, om groter verdraagsaamheid, respek en wedersydse begrip te bevorder, en neem met waardering kennis van verskillende inisiatiewe in hierdie verband, insluitend die Alliansie van Beskawings en die programme gelei deur die Verenigde Nasies se Opvoedkundige, Wetenskaplike en Kulturele Organisasie;
 30. Verwelkom en bemoedig die voortdurende pogings van alle rolspelers in die samelewing, insluitend burgerlike samelewingsorganisasies, godsdienstige gemeenskappe, nasionale menseregte-instellings, die media en ander rolspelers om die implementering van die Verklaring oor die Uitwissing van Alle Vorme van Onverdraagsaamheid en van Diskriminasie op grond van godsdiens of geloof te bevorder , en moedig ook hul werk aan om vryheid van godsdiens of geloof te bevorder en om gevalle van godsdienstige onverdraagsaamheid, diskriminasie en vervolging uit te lig;
 31. Calis op State om gebruik te maak van die potensiaal van onderwys om vooroordeel teen en stereotipes van individue op grond van hul godsdiens of geloof uit te roei;
 32. Neem kennis van die tematiese verslag aangebied deur die Spesiale Rapporteur oor vryheid van godsdiens of oortuiging oor die regte van persone wat aan godsdiens- of geloofsminderhede behoort in situasies van konflik of onsekerheid;1
 33. Neem ook kennis van die werk van die Spesiale Rapporteur, en kom tot die gevolgtrekking dat daar 'n behoefte is vir die voortgesette bydrae van die Spesiale Rapporteur tot die bevordering, beskerming en universele implementering van die reg op vryheid van godsdiens of geloof;
 34. besluit om die mandaat van die Spesiale Rapporteur oor godsdiens- of oortuigingsvryheid vir 'n verdere tydperk van drie jaar te verleng, en nooi die Spesiale Rapporteur uit om die mandaat te vervul in ooreenstemming met paragraaf 18 van die Menseregteraad-resolusie 6/37 van 14 Desember 2007;
 35. drange alle regerings om ten volle met die Spesiale Rapporteur saam te werk en om gunstig te reageer op die versoeke van die mandaathouer om hul lande te besoek, en om die mandaathouer van al die nodige inligting te voorsien om hom of haar in staat te stel om die mandaat selfs meer doeltreffend uit te voer;
 36. Versoeke die Sekretaris-Generaal en die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte om die Spesiale Rapporteur te voorsien van al die menslike, tegniese en finansiële bystand wat nodig is vir die effektiewe vervulling van die mandaat;
 37. Versoeke die Spesiale Rapporteur om jaarliks ​​aan die Menseregteraad en aan die Algemene Vergadering verslag te doen in ooreenstemming met hul onderskeie werksprogramme;
 38. besluit om hierdie vraag onder dieselfde agendapunt onder die loep te neem en om voort te gaan met sy oorweging van maatreëls om die Verklaring oor die Uitwissing van Alle Vorme van Onverdraagsaamheid en van Diskriminasie op grond van Geloof of Geloof te implementeer.

1 A/HRC/49/44.

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

VRYWARINGVERTALINGS: Alle artikels op hierdie webwerf word in Engels gepubliseer. Die vertaalde weergawes word gedoen deur 'n outomatiese proses bekend as neurale vertalings. As jy twyfel, verwys altyd na die oorspronklike artikel. Dankie vir die begrip.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie -
- Advertensie -

Moet lees

Jongste artikels

- Advertensie -