6.7 C
Brusel
Neděle, únor 5, 2023

Vánoční půst z ortodoxní perspektivy

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Newsdesk
Newsdeskhttps://www.europeantimes.news
European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Vánoční půst začal 15. listopadu a končí 24. prosince.

Čtyřicetidenní vánoční půst je posledním půstem kalendářního roku, který předchází svátku Narození Krista, kdy slavíme narození našeho Spasitele Ježíše Krista od Panny Marie. Půst byl zaveden již od dob apoštolů, ale v průběhu staletí, jak lze vysledovat v historii, se měnil jak počet postních dnů, tak i způsob půstu. Zpočátku trval půst u některých křesťanů sedm dní, u jiných o něco déle.

Protože se nyní křesťané postí během vánočního půstu, církev ustanovila půst již v roce 1166 na koncilu v době konstantinopolského patriarchy Lukáše. Poté bylo nařízeno, aby se všichni křesťané postili čtyřicet dní před narozením Krista. Z toho důvodu se mu, stejně jako Velkému půstu, říká vánoční půst, ale vyznačuje se tím, že není tak přísný, protože během tohoto půstu je dovoleno jíst ryby.

Proč byl zaveden vánoční půst?

Vánoční půst, jako každý jiný půst, ustanovila církev, aby pomohla věřícím v dílech jejich spásy. Jak říká svatý Lev Veliký, „skrze abstinenci si uvědomme, že potřebujeme očistu, a půstem a almužnou v sobě vyhladíme hřích“. Říká také, že vánoční půst je jakousi obětí Bohu za sklizené plody.

„Jako nám Pán,“ říká světec, „štědře dal plody země, tak i my musíme být během tohoto půstu štědří k chudým.

Co je hřích a před čím bychom měli být spaseni?

Hřích není prosté a pomíjivé přestoupení zákona nebo nějaké morální normy či přikázání. Je to hluboká rána, která vzniká v důsledku našeho odklonu od lásky k Bohu a bližnímu. Rána, která nás pálí zevnitř a je velmi bolestivá.

Povoláni milovat Boha celou svou duší a celou svou myslí, stěží v Něho věříme. Povoláni milovat svého bližního jako sami sebe, jsme ve svém sobectví lhostejní a často nezajímaví i lidé, kteří nás každý den obklopují.

Jaký je to pocit porušit přikázání lásky? Je to prosté zjištění, že jsme nedodrželi rozkaz, nebo hluboké zklamání ze sebe sama? Nebo bolest, kvůli které se cítíme strnulí a nedokážeme být upřímní v radosti, být milosrdní, dát přednost druhému, pokořit svou pýchu, krotit v sobě pudy závisti a hněvu?

Když se ptáme sami sebe, „od čeho bychom měli být zachráněni a proč bychom měli být očištěni od hříchu“, můžeme jednoduše a upřímně alespoň sami sobě přiznat svou slabost. Ano, právě slabost, kterou často šikovně skrýváme, ať už ze studu, nebo z pudu sebezáchovy – to není důležité. Je důležité, co děláme, když si upřímně uvědomujeme a cítíme bolest ze své duchovní slabosti a vidíme v sobě nemilujícího a nevěřícího člověka. A pak se zatajeným dechem ve zběsilé touze po alespoň malé úlevě vyhledáme pomoc.

Jak se postit během vánočního půstu?

Postní doba je časem, během kterého si můžeme alespoň trochu pomoci pro své duchovní uzdravení. Církev nám v postní době radí, abychom se zdržovali požehnaných pokrmů, konali skutky lásky a modlili se.

Slovy svatého Simeona ze Soluně: „Vánoční půst zobrazuje Mojžíšův půst, který se postil čtyřicet dní a nocí a přijal slovo Boží na kamenných deskách. A my, postíme se čtyřicet dní, rozjímáme a přijímáme živé Slovo od Panny“.

Hlavní prací během vánočního půstu by měla být naše touha porozumět více o narozeném Kristu a mít více znalostí posílit svou víru, protože víra podle slov svatého apoštola Pavla pochází ze slyšení a ze slyšení – od slovo Boží (Ř 10). Během tohoto půstu můžeme pilně studovat Boží slovo. Čtěme každý den z evangelia, a tak se přibližme k poznání našeho Spasitele, abychom v Něm viděli pravdu a aby obměkčil naše srdce.

V troparu Narození Krista se zpívá: „Narození tvé, Kristus, Bůh náš, osvítil svět světlem poznání“. Náš život nemůže být pravdivý, když neznáme sebe, Boha, svět a život. Jak můžeme žít, když nevíme, kdo je ten člověk? Svým narozením Kristus, na sebe vzal lidské tělo, plně a definitivně odpovídá na tuto otázku. V Kristu jako osobě je soustředěno celé učení o člověku a svobodě.

Pokání a vyznání

Půst je poznání, které může být posvěceno Bohem, ne obyčejné poznání, ale přijetí samotného Boha.

Teprve před realizovanou Boží velikostí může člověk pochopit a uvědomit si svůj pád, svůj odstup od Boží lásky a plnosti. Někteří říkají, že šťastný je ten člověk, který si uvědomil, že upadl a nemá žádnou lásku. To není paradoxní. Jen ten, kdo si uvědomil a pocítil bolest svého hříšného pádu, jen ten se může zeptat a vstát, touží znovu získat svou pravou důstojnost uzdravením svých hříšných a umrtvujících ran.

Církev nás vyzývá, abychom se nevzdávali, přicházíme, když vidíme nebo si uvědomujeme, jak moc jsme zhřešili a naše svědomí nám nedá pokoj. Protože své hříchy můžeme vyznat ve svátosti zpovědi. Během postní doby se křesťané často uchylují ke zpovědi, přičemž dbají na to, aby čas, který si církev vyhradila pro půst, využili k tomu, aby shromáždili své myšlenky a pocity a s čistým svědomím se vyzpovídali. V upřímném vyznání Bůh odpouští hříchy těm, kteří činí pokání s touhou změnit se v lásce.

Svátost zpovědi se vykonává dobrovolně před Bohem v přítomnosti kněze, který může ve jménu Božím odpustit hříchy těm, kteří činí pokání (Jan 20:22-23). Při zpovědi nebo kdykoli jindy lze požádat kněze o radu nebo poučení.

Jak se stravovat během vánočního půstu?

Stanovy naší církve doporučují, aby křesťané během vánočního půstu nejedli živočišnou stravu, včetně mléčných potravin a vajec. Během vánočního půstu je dovoleno jíst ryby všechny dny kromě: 1) prvního týdne půstu; 2) ode dne sv. Ignáce Bohonoše do předvečera Narození Krista – 20. – 24. prosince; 3) ve středu a pátek. Podle některých tradic se ryby nejí ani v pondělí. Během velkých svátků, jako je Uvedení Panny Marie nebo nějakého velkého světce nebo chrámový svátek, je povoleno jíst ryby bez ohledu na den v týdnu. Křesťané se také musí zdržet alkohol, kromě dnů hlavních svátků, jakož i sobot a nedělí.

Při fyzickém půstu je nutné, aby se křesťané postili i duchovně, zdržovali se se vzájemným souhlasem manželských vztahů, různých prázdných radovánek, vášní, neřestí, marnivosti, musí odpouštět urážky a vyhýbat se všemu, co by rozptylovalo jejich pozornost a mařilo práci. jejich spásy.

Těhotné ženy a lidé, kteří se pro starou vadu, zdravotní či jiné důvody nemohou zdržet požehnaných jídel, je dobré obrátit se na kněze a získat požehnání a poučení, jakých jídel se během půstu zdržet. Nesmíme zanedbávat půst v díle své spásy, v díle získávání lásky k Bohu a k bližnímu.

- Reklama -

Více od autora

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články