5.4 C
Brusel
Středa prosincem 6, 2023
DomůObchodní podmínky

Právní upozornění a podmínky použití

Právní informace a přijetí

Toto právní upozornění upravuje přístup a používání webové stránky odpovídající adrese www.europeantimes.news (dále jen „Portál“) projektu, jehož ochrannou známku vlastní FRVS (dále jen „TET“ nebo „My“), s adresou pro komunikace a publicita E-mail: kontakt [a] europeantimes.news. “The European Times“ je ochranná známka. Po dodržení ustanovení platného zákona o ochranných známkách č. 17/2001 ze dne 7. prosince 2001 bylo vydáno osvědčení o registraci obchodního jména. THE EUROPEAN TIMES. Registrací obchodního jména vzniká jeho držiteli v souladu s výše uvedeným OZ výhradní právo užívat jej v obchodním styku. Registrace byla udělena, aniž by tím byly dotčeny třetí osoby, na dobu deseti let ode dne podání přihlášky a lze ji prodlužovat na dobu neurčitou na dalších deset let. EuropeanTimes.NEWS je de facto nezávislý projekt, je registrován jako soukromý subjekt v Španělsko. Adresa: The EuropeanTimes.NEWS , Používání Portálu uděluje podmínku uživatele Portálu (dále jen „Uživatel“) a předpokládá souhlas se všemi pravidly používání obsaženými v tomto Právním upozornění.  

Podmínky používání Portálu

obecně

Uživatelé jsou povinni používat Portál správně v souladu se Zákonem a tímto Právním upozorněním. Uživatelé, kteří nedodrží zákon nebo toto právní upozornění, ponesou odpovědnost vůči TET nebo třetím stranám za jakékoli škody, které mohou být způsobeny v důsledku nedodržení této povinnosti. Je výslovně zakázáno používat Portál k účelům, které poškozují majetek nebo zájmy TET nebo jakýmkoli jiným způsobem přetěžují, poškozují nebo činí neužitečnými sítě, servery a jiné počítačové vybavení (hardware) nebo produkty a počítačové aplikace (software). ) společnosti TET nebo třetích stran.

Zavedení odkazů na Portál

Uživatelé nebo poskytovatelé služeb informační společnosti, kteří chtějí zavést odkazy ze svých vlastních webových stránek na tento portál, musí splnit podmínky uvedené níže: Na stránce, která uvádí odkaz na TET, nesmí být učiněna žádná nepravdivá, nepřesná nebo nesprávná prohlášení jakéhokoli druhu. , jejích partnerů, zaměstnanců, členů nebo o kvalitě služeb, které nabízí. Na stránce, kde je odkaz umístěn, nesmí být za žádných okolností uvedeno, že TET udělil souhlas s vložením odkazu nebo že jinak sponzoruje, spolupracuje s, ověřuje nebo dohlíží na služby odesílatele nebo že podporuje nápady. , prohlášení nebo výrazy obsažené na stránce odesílatele. Použití jakéhokoli slova, grafiky nebo smíšené značky nebo jakéhokoli jiného rozlišovacího znaku TET je zakázáno s výjimkou případů povolených zákonem nebo výslovně povolených společností TET a za předpokladu, že v těchto případech je povolen přímý odkaz na Portál stanoveným způsobem. v této doložce. Odkaz bude spojovat pouze s domovskou stránkou nebo hlavní stránkou Portálu, aniž by reprodukoval Portál nebo jeho obsah, a v žádném případě je zakázáno zřizovat rámce nebo rámce nebo jinak umožňovat vizualizaci Portálu nebo jeho obsahu prostřednictvím internetu. na jinou adresu než na Portálu. Stránka, která vytváří odkaz, musí věrně dodržovat Zákon a nesmí za žádných okolností poskytovat nebo odkazovat na svůj vlastní obsah nebo obsah třetích stran, který je nezákonný nebo nevhodný ve vztahu k činnosti TET.

Duševní a průmyslové vlastnictví

Portál, včetně jeho grafického designu, jakož i jeho obsahu, přičemž se rozumí mimo jiné texty, fotografie, grafika, obrázky, software a další obsah, je duševním vlastnictvím společnosti TET nebo třetích stran, které na něj udělily licenci společnosti TET. a žádné z práv na využívání uznaná současnou legislativou o duševním vlastnictví nelze chápat tak, že byla postoupena uživatelům. Uživatelé se zejména musí zdržet reprodukce, kopírování, distribuce, zpřístupňování, veřejného sdělování, přeměny nebo pozměňování obsahu s výjimkou rozsahu nezbytného pro procházení Portálu, v případech povolených zákonem nebo v případech, kdy je to výslovně povoleno společností TET. Ochranné známky, obchodní názvy nebo rozlišovací znaky jsou majetkem společnosti TET a nemusí být zřejmé, že přístup na Portál uděluje Uživatelům jakákoli práva na výše uvedené ochranné známky, obchodní názvy a/nebo rozlišovací znaky. Jakékoli další ochranné známky patří jejich vlastníkům a uživatel je odpovědný za získání jakéhokoli potenciálně potřebného povolení k jejich použití.

Vyloučení odpovědnosti

Za dostupnost služby

TET se snaží udržovat Portál funkční a bezchybný, ale Uživatel souhlasí s tím, že Portál bude používat na svou výhradní odpovědnost. Portál je poskytován „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, a proto, pokud to zákon nevyžaduje podle platných zákonů, neposkytujeme žádné záruky ohledně jeho prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani neposkytujeme zaručujeme, že přístup k Portálu nebo jeho používání bude nepřerušované nebo bezchybné. Stejně tak přístup na Portál vyžaduje služby a dodávky od třetích stran, včetně přepravy prostřednictvím telekomunikačních sítí, za jejichž spolehlivost, kvalitu, bezpečnost, kontinuitu a provoz TET nenese a není pod její kontrolou. TET nenese odpovědnost za poruchy nebo odpojení v telekomunikačních sítích nebo jiných službách poskytovaných třetími stranami, které způsobí pozastavení, zrušení nebo přerušení přístupu na Portál.

Obsah a služby propojené prostřednictvím Portálu

Portál může obsahovat odkazy, které Uživateli umožňují přístup na jiné internetové stránky a portály (dále jen „Propojené stránky“). V těchto případech společnost TET vystupuje jako poskytovatel zprostředkovatelských služeb v souladu s článkem 17 zákona 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (“LSSI”) a bude odpovědná pouze za dodaný obsah a služby. na odkazovaných stránkách v rozsahu, v jakém si byla účinně vědoma protiprávnosti a nedeaktivovala odkaz s náležitou péčí. V případě, že se uživatel domnívá, že existuje odkazovaná stránka s nezákonným nebo nevhodným obsahem, může upozornit TET v souladu s postupem a účinky stanovenými v článku 4 tohoto právního upozornění, aniž by toto oznámení v žádném případě znamenalo povinnost k odstranění odpovídajícího odkazu. Existence odkazovaných stránek za žádných okolností nepředpokládá existenci dohod s jejich manažery nebo vlastníky, ani doporučení, propagaci nebo identifikaci TET s prohlášeními, obsahem nebo poskytovanými službami.

Obsah třetích stran hostovaný TET

Portál obsahuje nebo může obsahovat možnost pro Uživatele nebo jiné třetí strany zveřejňovat komentáře, videa, fotografie, zprávy, názory apod. V těchto případech vystupuje TET jako poskytovatel hostingových zprostředkovatelských služeb v souladu s článkem 16 LSSI a bude odpovědná za obsah zveřejněný jinými uživateli nebo třetími stranami pouze v rozsahu, v jakém má o protiprávnosti účinné znalosti a neodstranila protiprávní obsah s náležitou péčí. V případě, že se Uživatel domnívá, že existuje nezákonný nebo nevhodný obsah, může oznámit TET v souladu s postupem a účinky stanovenými v článku 4 tohoto Právního upozornění, aniž by toto oznámení v žádném případě znamenalo povinnost odstranit odpovídající komentář nebo obsah. Existence obsahu třetích stran za žádných okolností nepředpokládá existenci dohod s jejich autory, ani doporučení, propagaci nebo identifikaci TET s poskytnutými prohlášeními nebo informacemi.

Zabezpečení portálu

Připojení k Portálu je realizováno prostřednictvím otevřených sítí, takže TET nekontroluje bezpečnost datové komunikace nebo zařízení připojeného k internetu. Je odpovědností uživatele mít k dispozici vhodné nástroje pro prevenci, detekci a dezinfekci škodlivých počítačových programů nebo škodlivého softwaru. Informace o bezplatných nástrojích pro detekci škodlivého softwaru, jako jsou viry, trojské koně atd., lze získat na webu OSI: https://www.osi.es/es/herramientas . TET nenese odpovědnost za žádné škody způsobené na počítačovém vybavení Uživatelů během připojení k Portálu jednáním třetích osob nebo za nedostatek zabezpečení nebo důvěrnosti informací přenášených zařízením a telekomunikačními sítěmi třetích stran nebo v důsledku softwaru. nebo hardwarová zranitelnost ve vlastním zařízení Uživatelů.

Sdělování činností nebo služeb nedovolené a nevhodné povahy

V případě, že se Uživatel nebo jakákoli jiná třetí strana dozví, že Odkazované stránky, obsah nebo jakákoli jiná služba poskytovaná prostřednictvím Portálu jsou nezákonné, škodlivé, pomlouvačné, násilné nebo v rozporu s dobrými mravy; nebo jakýmkoli jiným způsobem porušují práva třetích stran, můžete kontaktovat TET s uvedením následujících údajů: Osobní údaje volajícího: jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Tyto údaje budou zahrnuty do souboru, za který zodpovídá TET, a to výhradně za účelem vyřízení vaší žádosti. Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit v souladu s tím, co je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů. Vynechání kteréhokoli z těchto údajů může znamenat, že vaše žádost nebude vyřízena, aniž by tím byly dotčeny jakékoli dobrovolné dotazy, které si TET může přát vznést.

Popis skutečností, které odhalují nedovolenou nebo nepřiměřenou povahu služby.

V případě porušení práv, jako je duševní a průmyslové vlastnictví nebo jakákoli jiná práva, jejichž existenci nelze pomocí TET odvodit, musí být předložena dokumentace, která potvrzuje existenci porušeného titulu nebo zákonného práva. Kromě toho musí být poskytnuty osobní údaje vlastníka porušeného práva, pokud se jedná o jinou osobu než sdělující stranu, a rovněž doklad o zastupování, který má v těchto případech jednat jménem vlastníka. Výslovné prohlášení, že informace obsažené ve stížnosti jsou přesné. Přijetí sdělení podle tohoto článku společností TET neznamená, v souladu s ustanoveními LSSI, účinnou znalost činností a/nebo obsahu uvedených komunikující stranou.

Ochrana dat a soubory cookie

Uživatelé, kteří chtějí vědět, jaké zpracování údajů se na webových stránkách provádí a jaké soubory cookie jsou na nich používány, si mohou přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů a Zásady používání souborů cookie.

Platnost

TET si vyhrazuje právo provést úpravy tohoto Právního upozornění, zveřejnit jakoukoli změnu ve stejné formě, v jaké se objeví toto Právní upozornění, nebo prostřednictvím jakéhokoli typu komunikace s Uživateli nebo jakýmkoli jiným vhodným postupem. Dočasná platnost tohoto právního upozornění se proto shoduje s časem jeho zveřejnění, dokud nebudou zcela nebo částečně upraveny, kdy upravené právní upozornění vstoupí v platnost. Uživatel si proto musí toto Právní upozornění pozorně přečíst pokaždé, když vstoupí na Portál.

The EuropeanTimes.NEWS , Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid E-mail: kontaktujte [a] europeatimes.news Přístup a používání The EuropeanTimes.NEWS a jejich zpravodajů („webové stránky“) zajišťuje projekt The EuropeanTimes.NEWS. EuropeanTimes.NEWS může podle svého uvážení změnit tyto Podmínky (dále jen „podmínky“). Pokud vy ('uživatel') nesouhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami, neměli byste web používat ani se přihlašovat k odběru jeho newsletterů. 1. Obsah webových stránek (a) I když jsou informace obsažené na této webové stránce pravidelně aktualizovány, neposkytujeme žádnou záruku, že informace uvedené na této webové stránce jsou správné, úplné a/nebo aktuální. (b) Obsah obsažený na webových stránkách je poskytován pouze pro obecné informační účely a nepředstavuje právní ani jiné odborné poradenství v jakékoli záležitosti. (c) The EuropeanTimes.NEWS nepřijímá žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která může vzniknout ze spoléhání se na obsah obsažený na webových stránkách. (d) Tato webová stránka a její obsah jsou poskytovány „TAK JAK JSOU“ a „JAK JE K DISPOZICI“ bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování. (e) Uživatel souhlasí s tím, že bude používat webovou stránku a její obsah pouze pro zákonné účely a způsobem, který neporušuje práva, neomezuje nebo nebrání nikomu jinému v používání a užívání webové stránky a jejího obsahu. Zakázané chování zahrnuje obtěžování nebo způsobování úzkosti nebo nepohodlí jakékoli osobě, přenos obscénního, nepravdivého nebo urážlivého obsahu nebo narušování normálního toku dialogu v rámci The EuropeanTimes.NEWS. 2. Autorská práva a ochranné známky (a) Veškerá autorská práva, ochranné známky, práva na design, patenty a další práva duševního vlastnictví (registrovaná nebo neregistrovaná) na webových stránkách a veškerý obsah (včetně všech aplikací) umístěný na webových stránkách zůstávají vlastnictvím The EuropeanTimes.NEWS nebo jejich poskytovatelů licencí. (b) Názvy, obrázky a loga identifikující The EuropeanTimes.NEWS nebo třetí strany a jejich produkty a služby podléhají autorským právům, právům na design a ochranným známkám The EuropeanTimes.NEWS a/nebo třetích stran. Nic obsažené v těchto podmínkách nelze vykládat tak, že uděluje jakoukoli licenci nebo právo používat jakoukoli ochrannou známku, právo na design nebo autorská práva The EuropeanTimes.NEWS nebo jakékoli třetí strany. (c) Fotografie mají autorská práva zdroje uvedeného v textu pod nimi. 3. Použití webové stránky (a) Je uděleno povolení ke stažení a dočasnému uložení webové stránky za účelem prohlížení na osobním počítači. (b) Obsah webových stránek je chráněn autorským právem podle mezinárodních úmluv a kromě uvedeného povolení je reprodukce, trvalé ukládání nebo další přenos obsahu bez předchozího písemného souhlasu zakázáno. (c) Občasné opětovné publikování (jednou týdně nebo méně často) pro nekomerční použití je povoleno pouze s uvedením zdroje a odkazem na původní článek. Jakékoli jiné použití podléhá syndikaci a je povoleno pouze s předchozím souhlasem The EuropeanTimes.NEWS a může být zpoplatněno. Pro podrobnosti v tomto smyslu prosím kontaktujte: kontaktujte [a] europeantimes.news . 4. Obsah a webové stránky třetích stran (a) Některý obsah (včetně odkazů, dopisů editorovi, blogových příspěvků a komentářů k článkům) webových stránek dodává třetí strana a může vést k dalším webovým stránkám, včetně těch, které provozují a udržují třetí strany („Obsah třetích stran '). (b) EuropeanTimes.NEWS zahrnuje Obsah třetích stran pouze pro pohodlí svých uživatelů a přítomnost takového obsahu neznamená odpovědnost EuropeanTimes.NEWS za ně, za odkazovanou webovou stránku nebo za podporu obsahu nebo propojený web nebo jeho provozovatel. (c) Obsah třetí strany musí být civilní a vkusný. Nesmí působit rušivě ani urážlivě. Nesmí obsahovat nezákonný obsah, nevhodná uživatelská jména (např. vulgární, urážlivá atd.) nebo materiály mimo téma. (d) Reklama v obsahu třetích stran není povolena bez předchozího písemného souhlasu The EuropeanTimes.NEWS. (e) Sdílením jakéhokoli obsahu třetích stran (včetně jakéhokoli textu, fotografie, grafiky nebo videa) s The EuropeanTimes.NEWS udělujete The EuropeanTimes.NEWS bezplatně povolení k použití materiálu libovolným způsobem (včetně úprav a jeho přizpůsobení z provozních a redakčních důvodů) pro služby The EuropeanTimes.NEWS. Za určitých okolností může The EuropeanTimes.NEWS sdílet váš příspěvek s třetími stranami. (g) Adresujte obsah třetích stran redaktorovi na adrese [a] europeantimes.news 5. Ochrana soukromí Osobní údaje uživatele budou chráněny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) EU 2016/679 a našimi Zásady ochrany osobních údajů a nebudou poskytnuty, prodány, vyměněny nebo pronajaty třetím stranám, pokud to není výslovně uvedeno. 6. Zpravodaje Uživatel, který si již nepřeje dostávat newslettery The EuropeanTimes.NEWS , se může odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení ve spodní části newsletteru a následným kliknutím na odkaz. 7. Vyšší moc EuropeanTimes.NEWS nenese odpovědnost ani se nebude mít za to, že je v prodlení za jakékoli zpoždění nebo selhání ve výkonu nebo přerušení dodávky jakéhokoli obsahu vyplývající z jakékoli příčiny mimo její kontrolu, včetně, ale nejen, selhání elektronického nebo mechanického zařízení nebo komunikace. linky, telefonní nebo jiné problémy, počítačové viry, neoprávněný přístup, krádež, chyby operátora, nepříznivé počasí, zemětřesení nebo přírodní katastrofy, stávky nebo jiné pracovní problémy, války nebo vládní omezení. 8. Odškodnění Uživatelé souhlasí s tím, že odškodní, hájí a ochrání The EuropeanTimes.NEWS, jeho partnery, klienty, zaměstnance, vedoucí pracovníky a ředitele, a to za jakékoli a proti všem vzniklým nárokům, závazkům, pokutám, vyrovnáním, rozsudkům, poplatkům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) z (i) jakéhokoli obsahu, který uživatel nebo kdokoli může odeslat, odeslat nebo přenést na webovou stránku (včetně obsahu třetích stran); (ii) používání služeb The EuropeanTimes.NEWS uživatelem; (iii) porušení těchto Podmínek uživatelem; a (iv) jakékoli porušení nebo nedodržení všech zákonů a předpisů v souvislosti se službami ze strany uživatele. 9. Příslušnost a rozhodčí řízení (a) Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Španělska u soudů v Madridu, které mají výlučnou jurisdikci pro jakékoli spory. (b) Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno soudem jurisdikce jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti. (c) Jakýkoli váš důvod k žalobě v souvislosti s těmito podmínkami musí být podán u soudu příslušné jurisdikce do jednoho roku od vzniku důvodu žaloby, jinak bude takový důvod promlčen, neplatný a neplatný. 10. Kontakt Odešlete svůj názor a kontaktujte [a] europeantimes.news Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid

Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.1. Smluvní strany (a) Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany, tj. Objednatele a Poskytovatele, závazné. (b) Objednatel – organizace uzavírající s Poskytovatelem písemnou smluvní smlouvu. (c) Poskytovatel – The EuropeanTimes.NEWS provozující webové stránky a poskytující služby online média. Poskytovatel je registrován ve Španělsku I.2. Úvodní ustanovení (a) Tyto jsou považovány za Obchodní podmínky Poskytovatele. (b) Tyto podmínky platí pro Poskytovatele a jeho Klienty od 14. srpna 2020. (c) Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí jakékoli smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem. (d) Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká na základě písemné objednávky – rovněž formou elektronické pošty a elektronických objednávkových formulářů (dále jen „Objednávka“). (e) Pokud Poskytovatel do dvou (2) pracovních dnů po obdržení objednávky neinformuje Objednatele, že některé podmínky Objednávky neakceptuje, budou se pro vztah mezi Smluvními stranami považovat podmínky uvedené v Objednávce za platné. (f) Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká rovněž v případě, že Objednatel přijme návrh Poskytovatele na změnu podmínek Objednávky. Pak se smluvní vztahy řídí posledními sjednanými podmínkami. (g) Sjednané podmínky smluvních vztahů lze měnit nebo rušit pouze na základě výslovné dohody obou smluvních stran. I.3. Předmět Plnění Předmětem plnění je poskytování služeb souvisejících s předmětem podnikání Poskytovatele, zejména poskytování služeb poskytovaných pro Inzerenty, Sponzory, Syndikační partnery a Klienty, služby Tiskové zprávy (dále jen „Zakázka“) dle dle požadavků uvedených v Objednávce. I.4. Redakční nezávislosti Poskytovatel pracuje na základě redakční nezávislosti a neomezuje své pokrytí na své Klienty. Jeho principy jsou vysvětleny v Redakční misi a Redakční chartě The EuropeanTimes.NEWS. I.5. Smlouva obnovení a ukončení (a) Obnovení smlouvy se vztahuje na sponzory. (b) K obnovení smlouvy dojde automaticky jeden rok po datu podpisu („Datum obnovení“) a každý následující rok, pokud některá ze stran nezruší smlouvu doporučeným dopisem nejpozději jeden měsíc před Datem obnovení. Cena každé obnovy se zvýší o 5 procent, pokud se smluvní strany nejpozději jeden měsíc před Dnem prodloužení písemně nedohodnou jinak. (c) Poskytovatel na požádání Klienta nabízí schůzku o úspěchu a poskytuje výroční zprávu o poskytovaných službách, realizované reklamě a statistikách 6 týdnů před datem obnovení. I.6. PODMÍNKY PRO Nepoužité Job (a) Jakoukoli zakázku, která byla objednána, ale nebyla Klientem do Dne obnovení využita (např. inzerce, pracovní inzeráty), nelze převést do období po Dni obnovení, pokud není dohodnuto písemným souhlasem obou smluvních stran. Večírky. (b) Převod této zakázky ve prospěch jiných organizací není možný bez písemného souhlasu obou smluvních stran. I.7. Klienti Uvedené v publikacích Klienti mohou být uvedeni (logem a/nebo jménem) v tištěných a elektronických publikacích Poskytovatele. Poskytovatel toto poskytuje jako službu Klientovi ke zvýšení jeho viditelnosti EU prostřednictvím své sítě EU. Pokud si Klient nepřeje být v těchto publikacích uveden, měl by to oznámit Poskytovateli a uvést to v Objednávce. I.8. Autorská práva a ochranné známky Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva. I.9. Spolupráce a důvěra (a) Klient se zavazuje, že do jednoho roku od ukončení jakékoli smlouvy nebude pasivně ani aktivně přijímat žádného jednotlivého člena týmu Poskytovatele, ať už na plný nebo částečný úvazek, jako zaměstnance nebo poskytovatele služeb, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. (b) Poskytovatel vítá dotazy a návrhy učiněné zprostředkovateli, jako jsou agentury nebo poradenské společnosti jménem jiných společností, které jsou novými perspektivami, které ještě nejsou v kontaktu s Poskytovatelem. Poskytovatel v takových případech respektuje hodnotu poskytnutých kontaktů a nápadů a snaží se respektovat roli zprostředkovatele, včetně – na požádání – jeho přání být informován o kontaktech s tímto zákazníkem. I.10. Ochrana soukromí (a) Poskytovatel bude chránit veškeré osobní údaje nebo údaje Klienta, které mu byly poskytnuty. Poskytovatel se zavazuje chránit soukromí a nebude prodávat, obchodovat ani pronajímat soukromé informace třetím stranám, pokud to není výslovně uvedeno. (b) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých jednáních souvisejících s předmětem plnění. (c) Vzhledem k tomu, že podoba fyzické osoby je podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) klasifikována jako osobní údaj, má klient povinnost dodržovat v souvislosti s natáčením jménem klienta aktuální právní předpisy o ochraně osobních údajů a GDPR. EuropeanTimes.NEWS nenese žádnou odpovědnost v případě stížností na zneužití osobních údajů, které by mohly vzniknout z multimediálních produktů vytvořených a distribuovaných v rámci smlouvy s klientem. I.11. Cena Všechny ceny v ceníku služeb jsou bez DPH. DPH bude uplatňována podle španělských pravidel DPH. I.12. Platební podmínky (a) Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu, jakmile je zakázka dokončena v souladu s Objednávkou nebo jakmile se Klient stane Sponzorem. (b) Cena zakázky bude hrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem, jejíž splatnost bude v této faktuře uvedena. (c) Klient by měl uhradit zakázku v jedné splátce ve lhůtě uvedené níže, počítané od data fakturace na španělský bankovní účet poskytovatele, pokud není v objednávce uvedeno jinak. Pokud jsou platební podmínky v Objednávce v rozporu s těmito Podmínkami, platí první podmínky. Klient Platba je splatná v následujícím období po vystavení faktury Tisková zpráva Klient – ​​15 kalendářních dnů Inzerent – ​​15 kalendářních dnů Sponzor – 15 kalendářních dnů, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak I.13. Pozdní platby Pokud Klient po upomínce nezaplatí včas, vyhrazuje si Poskytovatel právo (i) účtovat úrok ve výši 5 procent měsíčně z fakturované částky bez DPH od počátečního data splatnosti, (ii) odstranit jakýkoli reklamní materiál nebo odkazy na klienta ze stránek, (iii) podniknout jakékoli právní kroky. I.14. Vadné Job (a) Dokončená zakázka je považována za vadnou, pokud nebyla provedena v souladu s Objednávkou. (b) Ve všech ostatních případech se má za to, že zakázka byla provedena řádně. I.15. Stížnosti (a) Veškeré stížnosti budou podány písemně. V reklamaci musí být uveden důvod reklamace a popsána povaha vad. (b) Pokud Poskytovatel uzná reklamaci Klienta jako oprávněnou, zajistí na své náklady revizi zakázky. I.16. Lhůta k uplatnění reklamace (a) Jakékoli nároky vyplývající z odpovědnosti za vady pozbývají platnosti, jsou-li uplatněny opožděně. (b) Objednatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad. I.17. Odstoupení od smlouvy (a) Každá smluvní strana má právo od smlouvy odstoupit, pokud se po uzavření smlouvy vyskytnou na její straně nepřekonatelné překážky, které jí brání ve splnění jejích povinností. (b) Smluvní strana odstupující od smlouvy musí o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu. (c) Poskytovatel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou neplněním uzavřené smlouvy, pokud je důsledkem nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jejichž vzniku nemohl zhotovitel zabránit (viz odst. I.20 níže). I.18. Rozhodující právo a jurisdikce (a) Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Anglie a Walesu, které mají výhradní jurisdikci pro jakékoli spory. (b) V případě potíží s implementací nebo výkladem těchto podmínek budou předloženy k arbitráži jedním arbitrem určeným společnou dohodou smluvních stran, a to do jednoho měsíce poté, co o to jedna strana požádá. V případě, že se strany nemohou dohodnout na společném rozhodci, určí do jednoho dalšího měsíce každá z nich jednoho rozhodce a oba rozhodci třetího. Strany budou vázány zjištěními arbitra (arbitů). (c) Jazykem řízení bude angličtina a právními zásadami budou zásady anglického práva a judikatury. I.19. Oddělitelnost / Survival / Statut omezení (a) Pokud bude jakékoli ustanovení této smlouvy shledáno soudem jurisdikce jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti. (b) Jakýkoli důvod žaloby Klienta v souvislosti s těmito Podmínkami musí být podán u soudu příslušné jurisdikce do jednoho roku od vzniku důvodu žaloby, jinak bude takový důvod promlčen, neplatný a neplatný. I.20. Vyšší moc Poskytovatel, bude její pobočky a její poskytovatelé informací nenese odpovědnost ani za to, že v prodlení za jakékoli zpoždění nebo selhání výkonu nebo přerušení dodávky Obsahu vyplývající přímo nebo nepřímo z jakékoli příčiny nebo okolností mimo jeho či jejich přiměřenou kontrolu, včetně, ale bez omezení na selhání elektronické či mechanických zařízení nebo komunikační linky, telefonem nebo jinými problémy, počítačové viry, neoprávněným přístupem, krádeží, chyby obsluhy, špatné počasí, zemětřesení nebo přírodních katastrof, stávek či jiných problémů práce, války, nebo vládní omezení , I.21. Změny těchto Podmínek Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit nebo upravit tyto Podmínky nebo uložit nové Podmínky podle svého uvážení. Bude se mít za to, že každá ze smluvních stran přijala všechny nové změny 24 hodin poté, co na Stránce vstoupí v platnost. Pro více informací kontaktujte [a] europeanaffairs.news.

II. INZERCE

II.1. Úvodní ustanovení Následující podmínky se vztahují na ty Klienty, kteří využívají inzertní služby Poskytovatele na Stránkách, jeho partnerských webových stránkách a ve Zpravodajích vydávaných Poskytovatelem (dále jen „Inzerenti“). II.2. Reklamní služby Zakázka je poskytování reklamních služeb (dále jen „Inzerce“) uvedených Inzerentem v Objednávce a mediálním plánu v dohodnutých termínech a dodaných dohodnutým způsobem. II.3. Organizace reklamy (a) Inzerce je organizována v počtu týdnů, počínaje pondělím a končící nedělí téhož týdne, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. (b) Poskytovatel po prvotní dohodě nejprve zašle návrh mediálního plánu s uvedením období a umístění reklamních materiálů na Stránkách a ve svých newsletterech. Poskytovatel rovněž připojí návrh Objednávky na základě prvotní smlouvy. (c) Zadavatel se doručením podepsané Objednávky Poskytovateli zavazuje přijmout mediální plán a dokončenou zakázku a zaplatit konečnou cenu zakázky. II.4. Reklama Exkluzivita Pokud není výslovně uvedeno v objednávce, reklama inzerenta na místě nebo na jejích částech nebo v jeho zpravodaje není exkluzivní, tj Inzerent sdílí stejný reklamní pozici s jiným Objednatelem (y). II.5. Tvorba reklamních materiálů (a) Po obdržení Objednávky bude Inzerent nebo Poskytovatel vytvořen reklamní materiál dle Inzertních specifikací. (b) Inzerent může Poskytovateli poskytnout své vlastní Reklamní materiály: (i) Reklamní materiály předložené Klientem musí být v souladu se Specifikacemi inzerce The EuropeanTimes.NEWS; (ii) Inzerent předá Reklamní materiály nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením kampaně. (c) Pokud o to Zadavatel požádá, Poskytovatel navrhne Zadavateli Reklamní materiály: (i) Poskytovatel si od Zadavatele vyžádá obrazové a textové materiály, které budou sloužit jako inspirace pro tvorbu Reklamních materiálů; (ii) jakmile Poskytovatel vytvoří Reklamní materiál, zašle jej Zadavateli ke schválení, s limitem tří návrhů včetně finální verze ke zveřejnění. Další návrhy mohou být zpoplatněny. Jakýkoli reklamní materiál vytvořený Poskytovatelem zůstane jeho majetkem a nesmí být znovu použit bez předchozího písemného souhlasu. II.6. Odpovědnost za reklamního materiálu (a) V obou případech Inzerent přijímá plnou odpovědnost za sdělení a obsah Reklamních materiálů. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit část nebo celý Reklamní materiál bez jakékoli náhrady, a to i v případě, že jeho kontaktní osoba původně reklamní materiál uznala, bude-li jej považovat za agresivní, nevhodný, příliš „okázalý“ nebo z jakéhokoli jiného důvodu. (b) Poskytovatel nepřijímá reklamy, které se rozšiřují mimo vyhrazený reklamní prostor, bez předchozí písemné dohody. II.7. Kontakt E-mail pro kontaktování [a] europeantimes.news, pokud si přejete obdržet další informace týkající se služeb Poskytovatele pro Inzerenty.