18.7 C
ബ്രസെല്സ്
ജൂലൈ 13, 2024 ശനിയാഴ്ച
മതംക്രിസ്തുമതംഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്?

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്?

നിരാകരണം: ലേഖനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെതാണ്, അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം The European Times സ്വയമേവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ അംഗീകാരമല്ല, മറിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

നിരാകരണ വിവർത്തനങ്ങൾ: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.

അതിഥി രചയിതാവ്
അതിഥി രചയിതാവ്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഭാവകരിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ അതിഥി രചയിതാവ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

വിശുദ്ധ ബേസിൽ ദി ഗ്രേറ്റ് വഴി

ധാർമ്മിക നിയമം 80

അദ്ധ്യായം 22

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? സ്നേഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്വാസം (ഗലാ. 5:6).

വിശ്വാസത്തിൽ എന്താണ് അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നത്? ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രചോദിത വചനങ്ങളുടെ സത്യത്തിലുള്ള നിഷ്പക്ഷമായ ആത്മവിശ്വാസം, അത് സ്വാഭാവിക ആവശ്യകതയിൽ നിന്നോ പ്രത്യക്ഷമായ ഭക്തികൊണ്ടോ ഉളവാക്കുന്ന ചിന്തകൊണ്ടോ കുലുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല.

വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒന്നും നീക്കം ചെയ്യാനോ ചേർക്കാനോ ധൈര്യപ്പെടാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ശക്തിയിലൂടെ ഈ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, "വിശ്വാസമില്ലാത്തതെല്ലാം പാപമാണെങ്കിൽ" (റോമ. 14:23), അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, "വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും വരുന്നു" (റോമ. 10:17), അപ്പോൾ നിശ്വസ്‌ത തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് പുറത്തുള്ള എന്തും, വിശ്വാസമില്ലാത്തത് പാപമാണ്.

ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? അവൻ്റെ മഹത്വം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കല്പനകൾ പാലിക്കുക.

അയൽക്കാരനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? സ്വന്തം കാര്യം അന്വേഷിക്കാനല്ല, മറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? ജലത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും സ്നാനത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു.

ജനിച്ച ജലത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? അത്, ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ പാപത്തിനുവേണ്ടി മരിച്ചതുപോലെ, അവൻ മരിച്ചവനും എല്ലാ ലംഘനങ്ങൾക്കും വിധേയനാകാത്തവനും ആയിരിക്കേണ്ടതിന്, എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ: "ക്രിസ്തുയേശുവിനോട് ചേർന്ന് സ്നാനം ഏറ്റവരെല്ലാം നാം അവൻ്റെ മരണത്തിൽ സ്നാനം ഏറ്റു; അങ്ങനെ നാം പാപത്തിന് അടിമകളാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പാപപൂർണമായ ശരീരം നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് നമ്മുടെ വൃദ്ധൻ അവനോടൊപ്പം ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് സ്നാനത്താൽ അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു" (റോമ. 6:3- 4a, 6).

ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ്? "ജഡത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ജഡമാണ്, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത് ആത്മാവാണ്" (യോഹന്നാൻ 3:6) എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അവൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ആകുക.

മുകളിൽ ജനിച്ചവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോടും വാഞ്‌ഛകളോടുംകൂടെ ഉരിഞ്ഞുമാറ്റി, അവൻ്റെ സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ (cf. Col. 3:9-10) അറിവിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കാൻ: “ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് സ്നാനം ഏറ്റവരെല്ലാം നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു" (ഗലാ. 3:27).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ജഡികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ അശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ദൈവഭയത്തോടെയും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തോടെയും വിശുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക (cf. 2 കോറി. 7:1), ഒരു പൊട്ടും ദുർഗുണമോ അതുപോലൊന്ന് ഇല്ലയോ, എന്നാൽ വിശുദ്ധനും കുറ്റമറ്റവനുമായി (എഫേ. 5:27), അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കാനും രക്തം കുടിക്കാനും, "അയോഗ്യമായി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" (1 കൊരി. 11:29).

കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത അവൻ്റെ സ്മരണയുടെ നിരന്തരമായ സംരക്ഷണം.

ഈ ഓർമ്മ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്കുവേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് അവർക്കുവേണ്ടി മരിക്കുകയും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തവനു വേണ്ടിയാണ് (2കൊരി. 5:15).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? സുവിശേഷം അനുസരിച്ചുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീതിയിൽ ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീശന്മാരെയും മറികടക്കാൻ (മത്താ. 5:20).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക (എഫേ. 5:2).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? അവൻ്റെ മുമ്പാകെ കർത്താവിനെ എപ്പോഴും കാണാൻ (സങ്കീ. 15:8).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സവിശേഷത എന്താണ്? താൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മണിക്കൂറിൽ കർത്താവ് വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും മണിക്കൂറും ഉണർന്നിരിക്കുക, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണതയിൽ നിരന്തരം സജ്ജരായിരിക്കുക (cf. Luke 12:40).

കുറിപ്പ്: ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ (Regulae morales; Ἀρχή τῶν ἠθικῶν) വിശുദ്ധ ബേസിൽ ദി ഗ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു കൃതിയാണ്, അതിൽ പോണ്ടസ് പ്രദേശത്തെ സന്ന്യാസികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നിറവേറ്റുന്നു: നിരോധനങ്ങളും ഒരിടത്ത് ശേഖരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവനു വേണ്ടി പുതിയ നിയമത്തിൽ അവിടെയും ഇവിടെയും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ബാധ്യതകൾ. പുതിയനിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ഒരു പരിധിവരെ ഹാൻഡി റഫറൻസ് പുസ്തകത്തോട് സാമ്യമുള്ള ആത്മീയ നിർദ്ദേശങ്ങളാണിവ. അവയിൽ എൺപത് നിയമങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഓരോ നിയമവും വ്യത്യസ്ത അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അവസാനത്തെ റൂൾ 80-ൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നവയെ കുറിച്ചും സാധാരണയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ നിയമം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഇത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരുപക്ഷേ അത് മുഴുവൻ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളുടേയും ഉപസംഹാരമായി കാണണം. തീർച്ചയായും, അതിലും വിശുദ്ധൻ തന്നിൽത്തന്നെ സത്യസന്ധനായി തുടരുന്നു, ഉദ്ധരണികളും ബൈബിളിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള സൂചനകളും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ അതേ സമയം, അത് വായിക്കുമ്പോൾ, ഓരോ ഉത്തരവും നയിക്കുന്ന ഒരു നിരന്തരമായ ഉയർച്ചയുടെ വികാരം ഒരാൾക്ക് അവശേഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം.

ഉറവിടം: Patrologia Graeca 31, 868C-869C.

- പരസ്യം -

രചയിതാവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ

- എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -

വായിച്ചിരിക്കണം

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -