21.8 C
Bruselj
Nedelja, julij 14, 2024
Človekove praviceBolgarske psihiatrične bolnišnice, zapori, otroški internati in begunski centri: beda in...

Bolgarske psihiatrične bolnišnice, zapori, otroški internati in begunski centri: beda in kršene pravice

ODPOVED ODGOVORNOSTI: Informacije in mnenja, predstavljena v člankih, so last tistih, ki jih navajajo, in so njihova lastna odgovornost. Objava v The European Times ne pomeni samodejno odobravanja stališča, ampak pravico do njegovega izražanja.

ODPOVED PREVODOV: Vsi članki na tem spletnem mestu so objavljeni v angleščini. Prevedene različice se izvedejo z avtomatiziranim postopkom, znanim kot nevronski prevodi. Če ste v dvomih, se vedno obrnite na izvirni članek. Hvala za razumevanje.

Varuhinja človekovih pravic Republike Bolgarije Diana Kovačeva je objavila enajsto letno poročilo institucije o inšpekcijskih pregledih v prostorih za pridržanje v letu 2023, ki jih je izvedel Nacionalni preventivni mehanizem (NPM) – NPM je specializiran direktorat pri varuhu človekovih pravic, ki spremlja, preverja in ocenjuje spoštovanje pravic osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, zavodih za prestajanje prostosti, domovih za zdravstveno-socialno varstvo otrok, nastanitvenih centrih družinskega tipa za otroke in osebe, psihiatriji, domovih za invalide, duševno prizadete in demence. , centri za migrante in begunce itd.

Podatki iz poročila razkrivajo, da je ekipa NPM v letu 2023 v naštetih krajih opravila 50 inšpekcijskih pregledov, različnim državnim organom poslala skupaj 129 priporočil ter spremljala izvajanje konkretnih ukrepov za izboljšanje razmer v krajih nastanitve, pridržanja oz. trpljenje zapora.

Ugotovitve in zaključki v letu 2023 še naprej ugotavljajo sistemske probleme, na katere je zavod že večkrat opozoril pristojne institucije, a kljub temu pravih in ustreznih rešitev do danes praktično ni.

Problemi podfinanciranja in kroničnega kadrovskega pomanjkanja za zagotavljanje kakovostne zdravstvene oskrbe in zdravstvene oskrbe oseb v vseh kategorijah pregledanih ustanov ostajajo trajno nerešeni. Pomanjkljivo je tudi proračunsko financiranje socialnih dejavnosti v prostorih prestajanja kazni – socialno delo in reintegracija obsojencev je še vedno vprašljiva za številne zapore;

Poročilo povzema, da je Varuh v zadnjih dveh letih na prvo mesto in s posebno ostro temo postavil varstvo pravic oseb z duševnimi boleznimi.

Poročajo, da je bilo v obdobju 25–2022 v psihiatričnih ustanovah in domovih za socialno delo opravljenih skupno 2023 nenapovedanih nadzorov.

»V smislu Konvencije proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju Združenih narodov in Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja Sveta Evrope – državne psihiatrične bolnišnice (PSH) ) so prostori odvzema prostosti, saj so nekateri bolniki nameščeni s sodno odločbo in jih ne morejo prostovoljno zapustiti. Zato Varuh kot NPM še posebej pozorno spremlja preprečevanje mučenja in drugih oblik nečloveškega ali ponižujočega ravnanja v teh krajih,« piše v poročilu.

Tam še ugotavljajo, da je varuh človekovih pravic kot NPM v obdobju od 2019 do 2022 večkrat opozarjal pristojne na prisotnost kroničnih težav v državnih psihiatričnih bolnišnicah, ponižujoče materialne bivanjske razmere, kronično podhranjenost bolnikov zaradi napačnega modela financiranja. so bile ugotovljene slaba kakovost zdravstvene oskrbe, pomanjkanje osebja in trajnostne politike za odpravo tega, vključno s pomanjkanjem socialnih storitev za pomoč pri ponovnem vključevanju pacientov v PSH.

V zvezi s tem Varuh vztraja, da je treba sprejeti vrsto nujnih ukrepov za preprečitev vsakršne oblike ponižujočega ravnanja ali mučenja. Najprej za razlikovanje dejanja »mučenja« kot samostojnega kaznivega dejanja, nato – za vključitev v prakse za učinkovit nadzor – na podlagi čl. 127, točka 4 Ustave Republike Bolgarije, da tožilstvo izvaja reden nadzor nad izvajanjem kazenskih in drugih prisilnih ukrepov v vseh državnih psihiatričnih bolnišnicah, ker so mesta za odvzem prostosti.

Varuh priporoča tudi posodobitev pravnega okvira postopka za uporabo ukrepov začasne telesne omejitve pridrževanja pacientom z ugotovljeno duševno motnjo ter pripravo protokola za uporabo prisilnih ukrepov »imobilizacija« in »izolacija«, v katerem naj bo jasno zapisano. opozoriti, v kolikšnem trajanju in kako pogosto so lahko bolniki izolirani in omejeni (vezani) v 24-urnem obdobju, ter navesti razloge, na podlagi katerih se ti ukrepi izvajajo.

Poročilo vztraja tudi pri razširitvi možnosti civilnega nadzora z obvezno vključitvijo osebe s pravno izobrazbo in predstavnika nevladne organizacije za človekove pravice v sestavo Komisije za nadzor nad izvajanjem začasnih ukrepov telesnega pridrževanja, kot tudi poenotenje načina financiranja za vse zdravstvene ustanove za bolnišnično zdravljenje, pri čemer so vezani na kakovost opravljene zdravstvene storitve.

Poročilo opisuje tudi najhujši primer mučenja od začetka mandata varuha kot NPM. To je požar, ki se je zgodil 2. oktobra 2023 v Državni psihiatrični bolnišnici – Loveč, v katerem je umrl bolnik. Mladenič, ki je umrl v požaru na izolskem oddelku psihiatrične bolnišnice v Loveču, je bil obsojen na 9 ur ležanja v izolirnem oddelku, od tega 6 zvezanih. Po mnenju varuhinje človekovih pravic Diane Kovačeve je ta ukrep mučenje. Vztraja pri posebnem nadzoru preiskave s strani tožilstva. Pa tudi nadzor nad vsemi prisilnimi ukrepi v psihiatriji, sprememba predpisa o izolaciji. Inšpekcija varuha človekovih pravic je tam izpostavila številne pomanjkljivosti v sistemu zagotavljanja kakovostne psihiatrične oskrbe in varstva duševno bolnih. Na primer – pomanjkljivosti pravnega okvira in prakse izvajanja ukrepov začasne telesne omejitve oseb v PZS, pomanjkanje učinkovitih mehanizmov nadzora s strani državnih institucij, pa tudi kronične težave s kakovostjo izvajane psihiatrične oskrbe zaradi nezadostnega financiranja. dejavnosti.

Drugi poudarek poročila NPM je povezan s pomanjkljivostmi glede pravic otrok v nasprotju z zakonom.

Navaja tudi, da je v vsakem letnem poročilu NPM vedno podano priporočilo za zaprtje dijaških domov ter uvedbo sodobnih in učinkovitih ukrepov za delo z otroki prestopniki, ki vključujejo restorativno pravičnost in preventivno delo ter oblikovanje zaščitnega socialnega sistema. sistem. z mrežo storitev (integrirane storitve ter izobraževalni, psihosocialni in zaščitni ukrepi ter podporni mehanizmi) za otroke v konfliktu z zakonom.

V zvezi s tem poročilo opisuje, da sta v letu 2023 ekipi varuha NPM in direktoratov za otrokove pravice izvedli tri skupne inšpekcijske preglede v vzgojno-izobraževalnih domovih (VDŠ) in Socialno-pedagoških domovih (SPVŠ), da bi ocenili razpoložljivost oz. napredek pri tretjem tematskem poročilu o pravicah otrok, nameščenih v visokošolskih zavodih in visokošolskih zavodih.

»Zaradi sistemskega pritiska varuha so bili zaprti štirje internati, kot je tisti v vasi Dragodanovo, občina Sliven. Število otrok, nameščenih v preostalih treh, se je zmanjšalo na 88 otrok. Večina otrok je žrtev življenjskih okoliščin – revščine, pomanjkanja normalnih bivalnih razmer, ločenih staršev in/ali ekonomskih emigrantov v tujini. Materialna baza je v slabem stanju, ne glede na izvedena delna popravila. virov (finančnih, tehničnih in človeških) v sistemu EBS in SPBS nesmotrno. Prizadevanja oblasti morajo biti v celoti osredotočena na hitro zaprtje teh ustanov in vzpostavitev zaščitnega socialnega sistema, ki vključuje mrežo storitev (integrirane storitve ter izobraževalni, psihosocialni in zaščitni ukrepi ter podporni mehanizmi) v zvezi z otroki, ki so v nasprotju z zakonom,« še piše poročilo.

Tam spomnijo, da je bilo v tretjem tematskem poročilu o pravicah otrok, nameščenih v visokošolske in srednješolske zavode, ugotovljena vrsta kroničnih razvad, da visokošolski in srednješolski zavodi ne dosegajo mednarodnih standardov, ker so iz tako imenovanih »stavb tipa barak« s skupnimi spalnimi prostori, kopalnicami, sanitarijami. In vanje nastanjeni otroci nimajo le dostopa do kakovostne izobrazbe in zdravstvene oskrbe, temveč jih zaradi oddaljenosti ustanov in pomanjkanja sredstev ne morejo obiskovati tudi svojci. Poleg tega imajo vzgojni ukrepi značilnosti kazenske represije, torej njihov vzgojni učinek je izrekanje sankcij ali omejitev. Ugotovljena je bila odsotnost kasnejšega občasnega sodnega nadzora in zagotavljanja pravne pomoči otrokom, nameščenim v zvezi z izrečenimi vzgojnimi ukrepi.

Med ostalimi težavami je navedeno dejstvo, da veljavna zakonodaja mladoletnikom, ki so nameščeni v vzgojnem domu – internatu, ne dovoljuje, da bi pri pravosodnih organih vložili zahtevo za revizijo pripora. Kot tudi, da v bolgarskem notranjem pravu ni rednega in avtomatskega preverjanja v zvezi z zadevnim pridržanjem.

V enajstem poročilu Varuha kot NPM za drugo leto je poudarjeno, da je treba sprejeti nacionalno politiko in strategijo pravosodja za otroke z dolgoročnim obzorjem. Pa tudi, da je treba prizadevanja oblasti v celoti usmeriti v hitro zapiranje ustanov za otroke v konfliktu z zakonom in vzpostavitev varovanega socialnega sistema, ki vključuje mrežo storitev (celostne storitve ter izobraževalne, psihosocialne in zaščitni ukrepi in podporni mehanizmi) v zvezi s temi otroki.

»Priporočilo o potrebi po učinkovitem zakonodajnem ukrepanju za prenos v NPK Direktive 2016/800/ EU o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljeni ali obdolženi v kazenskem postopku,« še navaja varuh.

V letu 2023 bo NPM izvedel skupno 3 načrtovane in 11 nenapovedanih nadzorov v socialnih zavodih za otroke in odrasle.

Ponovno Varuhovo priporočilo je, da se pospeši proces deinstitucionalizacije oskrbe starejših, saj dolgotrajno bivanje invalidov v zavodih pomeni kršitev osnovnih človekovih pravic, same domove pa lahko opredelimo kot prostore za odvzem prostosti.

Poročilo izpostavlja še eno zaskrbljujoče dejstvo – prisotnost sedmih ustanov s kapaciteto nad 100 oseb (ena 228), ki se nahajajo v veliki oddaljenosti od občinskih središč in bolnišnic, s pomanjkanjem specialistov, ki bi skrbeli zanje.

»Trenutno je zaprtih le 9 domov za osebe z motnjo v duševnem razvoju, duševnimi motnjami in demenco. Ponovno je ugotovljeno, da domovi ne izpolnjujejo nobenih kriterijev za zagotavljanje kakovostne socialne storitve za invalide. Odnos do nastanjenih oseb in njihovega bivanja tam ni samo slab in ponižujoč, temveč so jim kršene osnovne človekove pravice,« piše v poročilu. In sicer pravica do prostega gibanja in stikov z zunanjim svetom; kakovostne psihološke in zdravstvene oskrbe; osebnega prostora in kakovostnih sanitarnih in bivalnih razmer ter pravico do individualne oskrbe.

Varuh človekovih pravic ponovno ugotavlja očitno pomanjkanje volje in vizije za selitev storitev domskega varstva v skupnost. Namesto tega je opaziti obraten trend – materialna baza v teh zavodih ostaja ista, so zelo oddaljeni od občinskega središča, pogosto se z minimalnimi sredstvi obnavlja spremljajoča infrastruktura za ustvarjanje varovanih stanovanj in nastanitvenih centrov družinskega tipa. To vodi v prakso, da se nove storitve dejansko nahajajo v isti stavbi ali na dvorišču posameznega stanovanjskega servisa.

Poročilo opozarja na dejstvo, da se v letu 2023 nadaljuje trend velikega obsega inšpekcijskih pregledov v krajih prestajanja kazni za ministrstvo za pravosodje.

“Konec oktobra 2022 je bilo objavljeno poročilo Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja z njegovega osmega obiska v Bolgariji. Odbor kot aktualne in bistvene izpostavlja probleme, povezane z nasiljem med zaprtimi osebami, nezadovoljive razmere v zaporih in priporih v državi, množično širjenje stenic in ščurkov ter pomanjkanje smiselnih in konstruktivnih aktivnosti za ogrožene. njihove svobode. Navedene ugotovitve potrjujejo tudi inšpekcijski nadzori, ki jih je Varuh kot NPM opravil v letu 2023, kar jasno kaže na nadaljnjo potrebo po reformi kaznovalne politike v kazenskem sistemu,« piše v poročilu.

Poudarjeno je, da splošna kritična ugotovitev v tem sektorju še naprej ostaja pomanjkanje učinkovite rešitve več temeljnih problemov, in sicer – sistemske pomanjkljivosti zdravstvene oskrbe zaprtih oseb; nadaljnji primanjkljaji z amortiziranimi zalogami posteljnine; nerešene težave s prisotnostjo ščurkov, stenic in drugih škodljivcev v prostorih za odvzem prostosti itd.

Drugi poudarek v poročilu je varstvo pravic oseb, pridržanih v nastanitvenih objektih Ministrstva za notranje zadeve. V letu 2023 je bilo v inšpekcijski nadzor zajetih skupaj 2,509 takih oseb.

Preverjeno je bilo izvajanje priporočil iz leta 2022 v zvezi s pravicami mladoletnikov in oseb, ki iščejo ali zavrnejo mednarodno zaščito.

Varuh je v letu 2023 opravil inšpekcijski nadzor v štirih prostorih za namestitev pridržanih oseb v sistemu Ministrstva za notranje zadeve. Tam so ugotovili, da so materialne življenjske razmere še naprej slabe, z malo dostopa do dnevne svetlobe in amortizirano materialno bazo.

Varuh pa bo v letu 2023 kot NPM izvajal inšpekcijski nadzor v centrih za začasno namestitev tujcev v okviru Ministrstva za notranje zadeve in v centrih za namestitev beguncev v okviru Državne agencije za begunce (URB) v okviru RS. Svet ministrov. Glavni poudarek vsakega inšpekcijskega pregleda je ocena razmer, v katerih mladoletniki brez spremstva živijo, in oblik zagotovljene podpore.

Pri preverjanju je bilo ugotovljeno, da so za leto 2023 po statistiki SRA mladoletniki brez spremstva vložili 5,702 prošnji za mednarodno zaščito. Od tega jih je 3,843 otrok brez spremstva, 1,416 pa mladoletnikov. 2023 V centrih za socialno delo je nastanjenih 49 otrok brez spremstva.

»Zaskrbljujoče je tudi, da prepogosto otroci brez spremstva izginejo iz nastanitvenih centrov odprtega tipa SRA pod Svetom ministrov v tednu ali dveh in nadaljujejo svojo pot v Zahodno Evropo po organiziranih in dragih ilegalnih begunskih kanalih,« je poudaril varuh v letno poročilo.

Opozarja na dejstvo, da so inšpekcijski nadzori tudi v letu 2023 ugotavljali vse večje število mladoletnikov brez spremstva v razmerah trajno nerešene osnovne problematike. Na primer – priporočilo varuha človekovih pravic iz leta 2022 ni bilo uresničeno, registracijsko-sprejemni center – Harmanli pa še vedno nima varnega območja za mladoletnike brez spremstva in mladoletnike, ki iščejo mednarodno zaščito. Aktualnost priporočila za uvedbo sistematične politike zaščite in integracije mladoletnikov brez spremstva ostaja. Varuh poudarja, da je treba oceniti možne ukrepe za zagotovitev zaščite in podpore mladoletnikom brez spremstva, ki so status pridobili z integracijo v skupnost in ne želijo biti nameščeni v domovih socialnega varstva.

Varuh je v letu 2023 spremljal izvajanje 33 prisilnih upravnih ukrepov vrnitve v državo izvora, državo tranzita ali tretjo državo in izgona.

Nadzorne skupine so ugotovile sistemske težave pri pregledu osebnih map tujcev – nadaljevanje prakse premajhne izpolnjevanja dokumentacije, predvsem glede pritožb zoper sklepe o izreku prisilnih upravnih ukrepov; manjkajo dokazi, da so tuji državljani seznanjeni z vsebino izdanih odredb o izreku prisilnih upravnih ukrepov ter njihovo pravico do pritožbe v skladu z zakonikom o upravnem postopku; pomanjkanje dokazov, da so tuji državljani, nastanjeni v Posebnih domovih za začasno namestitev tujcev, seznanjeni s svojo pravico do pravne pomoči in da so se srečali z odvetniki, ki so se z njimi posvetovali in jih seznanili z njihovimi pravicami in pravnimi možnostmi ipd.

Foto: Diana Kovačeva / Tiskovno središče Varuha

- Oglas -

Več od avtorja

- EKSKLUZIVNA VSEBINA -spot_img
- Oglas -
- Oglas -
- Oglas -spot_img
- Oglas -

Morati prebrati

Zadnje članke

- Oglas -