10.7 C
பிரஸ்ஸல்ஸ்
வியாழன், ஏப்ரல் 18, 2024
முகப்பு 'பாதுகாப்பான பகுதிகளின்' நிச்சயமற்ற நிலைக்கு மத்தியில் காசான்களுக்கு விரக்தி தீவிரமடைகிறது 'பாதுகாப்பான பகுதிகளின்' நிச்சயமற்ற நிலைக்கு மத்தியில் காசான்களுக்கு விரக்தி தீவிரமடைகிறது

'பாதுகாப்பான பகுதிகளின்' நிச்சயமற்ற நிலைக்கு மத்தியில் காசான்களுக்கு விரக்தி தீவிரமடைகிறது

Desperation intensifies for Gazans amid uncertainty of ‘safe zones’
'பாதுகாப்பான பகுதிகளின்' நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு மத்தியில் காசான்களுக்கு விரக்தி தீவிரமடைகிறது 1
கேப்சர்-டெக்ரான்-2023-12-06-a-11.23.32