1.4 C
ബ്രസെല്സ്
വ്യാഴം, നവംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച
പുസ്തകങ്ങൾനമ്മുടെ കുട്ടികളെ മതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണ്?

നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം എന്താണ്?

ജുവാൻ സാഞ്ചസ് ഗിൽ
ജുവാൻ സാഞ്ചസ് ഗിൽ
ജുവാൻ സാഞ്ചസ് ഗിൽ - at The European Times വാർത്തകൾ - കൂടുതലും പിന്നിലെ വരികളിൽ. യൂറോപ്പിലെയും അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിലെയും കോർപ്പറേറ്റ്, സാമൂഹിക, ഗവൺമെന്റ് നൈതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, മൗലികാവകാശങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യൽ. പൊതു മാധ്യമങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവർക്കുവേണ്ടിയും ശബ്ദം നൽകുന്നു.

മതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാത്ത ഒരു ലോകത്ത്, മതപരമായ വൈവിധ്യം കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത്, എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് (അതിനും ചില നല്ല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്). അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമുക്ക് ധാരണയും സഹിഷ്ണുതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, തങ്ങളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനും കഴിയും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, കുട്ടികളെ എല്ലാ മതങ്ങളോടും ബഹുമാനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സ്വാധീനം ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ്.

മതത്തെക്കുറിച്ചും മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം അത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളോടും ബഹുമാനവും ധാരണയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. തങ്ങളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നു. വിവേചനത്തിലേക്കും അസഹിഷ്ണുതയിലേക്കും നയിച്ചേക്കാവുന്ന സ്റ്റീരിയോടൈപ്പുകളും മുൻവിധികളും തകർക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, എല്ലാവർക്കും മൂല്യവും ബഹുമാനവും അനുഭവപ്പെടുന്ന കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.

കുട്ടികൾക്ക് മതപരമായ വൈവിധ്യം എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താം.

കുട്ടികൾക്ക് മതപരമായ വൈവിധ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിവിധ രീതികളിൽ ചെയ്യാം. വ്യത്യസ്‌ത മതങ്ങളിൽ നിന്നോ സംസ്‌കാരത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുസ്‌തകങ്ങൾ വായിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു മാർഗം. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെ ആഘോഷിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലോ ഉത്സവങ്ങളിലോ പങ്കെടുക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു മാർഗം. വിഷയത്തെ മാന്യമായും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചും സമീപിക്കുകയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചർച്ചയ്ക്ക് സുരക്ഷിതവും തുറന്നതുമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ, മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യത്തെ വിലമതിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനാകും.

മതത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം

ഞാൻ വളരെ ലളിതവും എന്നാൽ പൂർണ്ണവുമായ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നു (മറ്റുള്ളവയുണ്ട്) അത് വിഷയം നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അതിന്റെ തലക്കെട്ട് "മതത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം“, ഡി.കെ എന്ന പ്രസാധക സ്ഥാപനം (അത് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്). ആദ്യത്തെ മതം എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു, അതിന്റെ പേര് എന്താണ് തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരീശ്വരവാദം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില വ്യക്തികൾ തലപ്പാവ് ധരിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഈ പുസ്തകം ഇവയ്ക്കും മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്നു.

എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ "ആൾ എബൗട്ട് റിലിജിയൻ" എന്നത് ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാം, യഹൂദമതം, ഹിന്ദുമതം എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ പ്രധാന മതങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ആമുഖമാണ്. Scientology, ജൈനമതം, ബുദ്ധമതം എന്നിവയും അതിലേറെയും, കൂടാതെ പ്രശസ്ത റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ വ്യക്തിത്വമായ ആലെഡ് ജോൺസിന്റെ മുഖവുര ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ചരിത്രം ഈ പുസ്തകം കണ്ടെത്തുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കാവുന്ന വിഭാഗങ്ങളായി ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യകാല വിശ്വാസങ്ങൾ മുതൽ സമകാലിക മത പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആത്മീയതയും വരെ, മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാം വസ്തുതകളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് വിവിധ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ആരാധനാലയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും ചില മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും കഴിയും. വാസ്‌തവത്തിൽ, 96 പേജുകളുള്ള ഈ ചെറിയ പുസ്‌തകം എല്ലാ മതങ്ങളിലുമുള്ള വ്യക്തികളോടുള്ള ധാരണയും സഹിഷ്‌ണുതയും ആദരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

കുട്ടികളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഈ ജോലി, ഈ മേഖലകളിലെ പല വിദഗ്ധർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറയണം മതത്തിന്റെയോ വിശ്വാസത്തിന്റെയോ സ്വാതന്ത്ര്യംഗവൺമെന്റുകളിലോ മാധ്യമങ്ങളിലോ ഉള്ളവർ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം പ്രയോഗിക്കണമെന്നില്ല.

മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ.

മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളോടും ബഹുമാനവും ധാരണയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, മുൻവിധിയും വിവേചനവും കുറയ്ക്കുന്നു, സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വിമർശനാത്മക ചിന്താശേഷിയും ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശാലമായ വീക്ഷണവും വികസിപ്പിക്കാനും ഇത് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ, കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങളെയും മൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടേതും. ഇത് കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുതയ്ക്കും സ്വീകാര്യതയ്ക്കും ആത്യന്തികമായി കൂടുതൽ സമാധാനപരവും യോജിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

സാധ്യതയുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു.

മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അത് ചില വെല്ലുവിളികളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും അവതരിപ്പിക്കും. ചില മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതിനോ വിഷമിച്ചേക്കാം, മറ്റുള്ളവർ മറ്റ് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. അത് പ്രധാനമാണ് ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുക കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങൾ മാന്യമായും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചും നൽകണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയും വിലമതിപ്പും വളർത്തിയെടുക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനാകും.

കുട്ടികളിൽ തുറന്ന മനസ്സും സഹാനുഭൂതിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ തുറന്ന മനസ്സിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും വികാസത്തിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളിലേക്കും സംസ്‌കാരങ്ങളിലേക്കും കുട്ടികളെ തുറന്നുകാട്ടുന്നതിലൂടെ, മറ്റുള്ളവരിലെ വ്യത്യാസങ്ങളെ വിലമതിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും അവർക്ക് പഠിക്കാനാകും. മുൻവിധിയും വിവേചനവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സഹാനുഭൂതിയുടെയും ധാരണയുടെയും ഒരു വലിയ ബോധത്തിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മത വൈവിധ്യം വിമർശനാത്മക ചിന്താ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും. മൊത്തത്തിൽ, മതപരമായ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സഹിഷ്ണുതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമാണ്.

നിരാകരണം: ലേഖനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെതാണ്, അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം The European Times സ്വയമേവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ അംഗീകാരമല്ല, മറിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

നിരാകരണ വിവർത്തനങ്ങൾ: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.

- പരസ്യം -

രചയിതാവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ

- എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -

വായിച്ചിരിക്കണം

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -