16.9 C
Brusel
Pátek, červen 9, 2023
InstituceEvropská radaRada Evropy: Boj za lidská práva v oblasti duševního zdraví pokračuje

Rada Evropy: Boj za lidská práva v oblasti duševního zdraví pokračuje

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Více od autora

Rozhodovací orgán Rady zahájil proces přezkumu kontroverzního navrhovaného textu, jehož cílem je ochrana lidských práv a důstojnosti osob, které jsou vystaveny donucovacím prostředkům v psychiatrii. Od té doby, co se na něm před několika lety začalo pracovat, je text předmětem široké a soustavné kritiky. Mechanismus OSN pro lidská práva poukázal na právní neslučitelnost s existující úmluvou OSN o lidských právech, která zakazuje používání těchto diskriminačních a potenciálně zneužívajících a ponižujících praktik v psychiatrii. Experti OSN na lidská práva vyjádřili šok, že Rada Evropy s prací na tomto novém právním nástroji, který za určitých podmínek umožňuje používání těchto praktik, může „zvrátit veškerý pozitivní vývoj v Evropě“. Tato kritika byla posílena hlasy v rámci samotné Rady Evropy, mezinárodních skupin pro osoby se zdravotním postižením a duševním zdravím a mnoha dalších.

Svolal pan Mårten Ehnberg, švédský člen rozhodovacího orgánu Rady Evropy Výbor ministrů, Řekl the European Times: „Názory ohledně slučitelnosti návrhu s OSN Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (CRPD) jsou samozřejmě velmi důležité."

„CRPD je nejkomplexnější nástroj na ochranu práv osob se zdravotním postižením. Je to také výchozí bod pro švédskou politiku zdravotně postižených,“ dodal.

Zdůraznil, že Švédsko je silným zastáncem a zastáncem plného požívání lidských práv osobami se zdravotním postižením, včetně práva účinně a plně se účastnit politického a veřejného života na rovnoprávném základě s ostatními.

Nemělo by docházet k diskriminaci na základě zdravotního postižení

Pan Mårten Ehnberg poznamenal, že „k diskriminaci na základě zdravotního postižení by nemělo docházet nikde ve společnosti. Zdravotní péče musí být nabízena každému podle potřeby a za stejných podmínek. Péče musí být poskytována s ohledem na individuální potřeby pacienta. To samozřejmě platí i pro psychiatrickou péči.“

S tím přiloží prst na bolavé místo. Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením – výbor OSN, který monitoruje implementaci CRPD – během první části procesu přípravy tohoto možného nového právního textu Rady Evropy vydal Radě Evropy písemné prohlášení . Výbor uvedl, že: "Výbor by rád zdůraznil, že nedobrovolné umístění nebo institucionalizace všech osob se zdravotním postižením, a zejména osob s mentálním nebo psychosociálním postižením, včetně osob s „duševními poruchami“, je v mezinárodním právu zakázána na základě článku 14 Úmluvy. a představuje svévolné a diskriminační zbavení svobody osob se zdravotním postižením, protože k němu dochází na základě skutečného nebo domnělého postižení.“

Aby byly pochybnosti o tom, zda se to týká veškeré donucovací psychiatrické léčby, dodal Výbor OSN: "Výbor by rád připomněl, že nedobrovolná institucionalizace a nedobrovolná léčba, které jsou založeny na terapeutické nebo lékařské nutnosti, nepředstavují opatření na ochranu lidských práv osob se zdravotním postižením, ale jsou porušením práv osob se zdravotním postižením na svobodu a zdraví. bezpečnost a jejich právo na fyzickou a duševní integritu."

Parlamentní shromáždění bylo proti

OSN nezůstává sama. Řekl to pan Mårten Ehnberg the European Times že „Práce Rady Evropy se současným navrženým textem (dodatkovým protokolem) se již dříve postavila mimo jiné proti Parlament Rady Evropy (PACE), která při dvou příležitostech doporučila Výboru ministrů, aby stáhnout návrh na sepsání tohoto protokolu, na základě toho, že takový nástroj by podle PACE byl neslučitelný se závazky členských států v oblasti lidských práv.“

Pan Mårten Ehnberg k tomu poznamenal, že Výbor ministrů Rady Evropy zase prohlásil, že „je třeba udělat maximum pro podporu alternativ k nedobrovolným opatřením, ale že taková opatření mohou být přesto, za dodržení přísných ochranných podmínek, oprávněná ve výjimečných situacích. hrozí-li vážná újma na zdraví dotčené osoby nebo jiných osob.“

Citoval tím prohlášení, které bylo formulováno v roce 2011 a od té doby jej používají ti, kdo se vyjadřují ve prospěch navrhovaného právního textu.

Původně byl formulován jako součást prvotního zvažování, zda by text Rady Evropy upravující používání donucovacích prostředků v psychiatrii byl nezbytný či nikoli.

Během této rané fáze uvažování a Prohlášení k Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením byl navržen Výborem pro bioetiku Rady Evropy. Ačkoli se toto prohlášení zdánlivě týká CRPD, věcně se zabývá pouze vlastní Úmluvou Výboru a jeho referenčním dílem – Evropskou úmluvou o lidských právech, přičemž je označuje jako „mezinárodní texty“.

Toto prohlášení bylo označeno jako poněkud klamavé. Uvádí, že Výbor pro bioetiku Rady Evropy posuzoval Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména zda jsou články 14, 15 a 17 slučitelné s „možností podřídit za určitých podmínek osobu, která má duševní poruchu“. závažné povahy až k nedobrovolnému umístění nebo nedobrovolné léčbě, jak je uvedeno v jiných národní a mezinárodní texty.“ Prohlášení to pak potvrzuje.

Srovnávací text ke klíčovému bodu v prohlášení Výboru pro bioetiku však ukazuje, že ve skutečnosti nezohledňuje text ani ducha CRPD, ale pouze text přímo z vlastní konvence Výboru:

  • Prohlášení Výboru Rady Evropy k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením: „Nedobrovolná léčba nebo umístění může být odůvodněné pouze v souvislosti s duševní porucha vážného charakteru, pokud z absence léčby nebo umístění pravděpodobně dojde k vážné újmě na zdraví dané osoby nebo třetí straně."
  • Úmluva o lidských právech a biomedicíně, článek 7: „S výhradou ochranných podmínek předepsaných zákonem, včetně dohledových, kontrolních a odvolacích postupů, osoba, která má duševní porucha vážného charakteru může být bez svého souhlasu podroben zákroku zaměřenému na léčbu jeho duševní poruchy pouze tehdy, bez takové léčbypravděpodobně dojde k vážné újmě na jeho zdraví. "

Další příprava koncipovaného textu

Pan Mårten Ehnberg uvedl, že během pokračujících příprav bude Švédsko nadále sledovat dodržování nezbytných ochranných zásad.

Zdůraznil, že „Není přijatelné, pokud je povinná péče využívána způsobem, který znamená, že osoby se zdravotním postižením, včetně psychosociálních postižení, jsou diskriminovány a je s nimi zacházeno nepřijatelným způsobem.“

Dodal, že švédská vláda je vysoce odhodlána, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, dále zlepšovat požívání lidských práv osobami s duševním onemocněním a postižením, včetně psychosociálních postižení, a rovněž podporovat rozvoj dobrovolných komunit podpora a služby.

Na závěr poznamenal, že práce švédské vlády týkající se práv osob se zdravotním postižením bude pokračovat bez omezení.

Ve Finsku vláda rovněž tento proces pozorně sleduje. Řekla to paní Krista Oinonen, ředitelka oddělení pro soudy a úmluvy pro lidská práva, ministerstvo zahraničních věcí the European Times, že: „V průběhu procesu navrhování se Finsko také snažilo o konstruktivní dialog s aktéry občanské společnosti a vláda Parlament náležitě informuje. Vláda v poslední době zorganizovala rozsáhlé kolo konzultací mezi velkou skupinou příslušných úřadů, organizací občanské společnosti a aktérů v oblasti lidských práv.

Paní Krista Oinonen nemohla poskytnout konečné stanovisko k navrhovanému možnému právnímu textu, protože ve Finsku stále probíhá diskuse o návrhu textu.

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články