22.8 C
Brussel
Dinsdag, september 26, 2023
EuropaEP-rapport - Vervolging van minderheden op grond van geloof of...

EP-rapport – Vervolging van minderheden op grond van geloof of religie, gepresenteerd door Karol Karski

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Juan Sánchez Gil
Juan Sánchez Gil
Juan Sanchez Gil - op The European Times Nieuws - Meestal in de achterhoede. Rapporteren over zakelijke, sociale en gouvernementele ethische kwesties in Europa en internationaal, met de nadruk op fundamentele rechten. Ook een stem geven aan degenen die niet worden beluisterd door de algemene media.

Meer van de auteur

Op 2 mei hield het Europees Parlement een korte presentatie van hun verslag Vervolging van minderheden op grond van geloof of godsdienst (korte presentatie), Waarvan The European Times heeft de Engelse versie van de presentaties getranscribeerd. Controleer voor eventuele inconsistenties met het origineel (hier).

EP-lid Roberts ZĪLE: Nu gaan we naar het volgende punt voor de agenda van vandaag. Het is een korte presentatie. Korte presentatie van een verslag van de heer Karol Karski. Vervolging van minderheden op grond van geloof of godsdienst. Ik geef u het woord gedurende 4 minuten.

EP-lid Karol KARSKI: Hartelijk dank, mevrouw de voorzitter. Dames en heren, tijdens deze sessie bespreken we dit verslag over de vervolging van religieuze minderheden in de wereld. Het is een heel breed onderwerp en het is ook moeilijk om het in één document samen te vatten. Toen we aan de tekst werkten, wilde ik een volledig beeld geven van de situatie op verschillende continenten en een bepaalde kaart van problemen voor verschillende religies of atheïsten. Ik moest een bepaalde methode gebruiken. Ik moest de problemen beoordelen, en ik moest zien welke religies het meest worden aangevallen en in welke landen deze gebeurtenissen het vaakst voorkomen. En na veel documenten te hebben geanalyseerd, denk ik dat ik dat heb kunnen doen. Het blijkt, wat waarschijnlijk niet verwonderlijk is, dat de meest vervolgde religieuze groeperingen christenen zijn, dan moslims en dan joden. De eersten zijn in maar liefst 145 landen vervolgd. En atheïsten zijn bijvoorbeeld onderdrukt en vervolgd in 18 landen. Ik heb het hierover omdat deze informatie niet is opgenomen in de definitieve vorm van het rapport. Ik weet niet of het door politieke correctheid kwam of wat het was, maar in het rapport wilden de meeste fracties geen minderheden of landen noemen waar de vervolging plaatsvindt. En het is nu een standaard geweest als het gaat om documenten, waaronder rapporten over mensenrechten, waar we het al jaren niet meer hebben over concrete landen.

En ik denk dat het onze positie verzwakt. Het verslag waarover we hebben kunnen onderhandelen, bevat echter nog veel belangrijke punten. Het geeft een uitgebreide opsomming van vormen van vervolging. Het wijst op de moeilijke situatie van vrouwen in veel landen en benadrukt ook dat elke vervolging een beslissende reactie moet krijgen van het land zelf en de internationale gemeenschap. Het gaat over de religieuze plaatsen en religieuze artefacten. We doen ook zeer concrete voorstellen aan de EU-instellingen over hoe te reageren op vervolgingen en schendingen van rechten, waaronder samenwerking met kerken, religieuze groeperingen en mensenrechtenverdedigers. Wat ook belangrijk is, zijn de aanbevelingen, die in samenwerking met al deze groepen periodiek moeten worden beoordeeld en geactualiseerd. Religieuze vervolging op basis van religie zou ook deel moeten uitmaken van de EU-strategieën van landen, en onze delegaties zouden aandacht moeten besteden aan deze kwesties.

Samenvattend denk ik dat dit verslag zijn rol vervult. Het moet de aandacht van de publieke opinie en de EU-instellingen vestigen op de vervolging van religieuze groeperingen, atheïsten en de aanvallen die op veel plaatsen in de wereld op hen zijn gericht. Ik betreur het dat we niet preciezer en concreter konden zijn in het weergeven van bepaalde landen en bepaalde regio's, ook al begrijpt u op veel plaatsen in het rapport uit de context waar ik het over heb. Ik weet dat sommige leden van het Europees Parlement in verschillende artikelen afzonderlijk wilden stemmen. Er zijn ook enkele amendementen. Ik denk dat je ze kunt steunen. Ik raad u aan deze amendementen te steunen. En ik wil ook helpen om alle schaduwrapporteurs te bedanken. Heel erg bedankt.

Europarlementariër Peter Van Dalen: Dank u, voorzitter. Ik heb meegewerkt aan dit rapport. Bijzondere aandacht voor de vervolging van religieuze minderheden is schaars in dit Parlement. Het was mij een genoegen betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van dit rapport. We moeten kijken naar specifieke namen en organisaties die worden vervolgd vanwege hun religieuze overtuigingen. Er stonden geen namen in het rapport en dat is jammer. Ik zou willen verwijzen naar een rapport dat is opgesteld door de Intergroep voor Religieuze Vrijheden. Ik ben samen met een ander lid van het EP co-voorzitter en in dit verslag kunt u zien wat er tussen 2017 en 2021 is gebeurd en u zult veel tastbare voorbeelden zien van individuen die worden vervolgd vanwege hun religieuze overtuigingen. Ik verzoek u daarom dringend dit rapport te downloaden en te lezen. Wij in het Parlement moeten hier een vervolg aan geven en ik dring er bij de Commissie op aan om religieuze vervolging onder de loep te nemen. Dit heeft veel te lang geduurd.

Europarlementariër Bert-Jan RUISEN: Dank u, voorzitter. Mijn dank gaat ook uit naar de rapporteur voor het presenteren van dit verslag. Een nuttig rapport over de vervolging van religieuze minderheden. Ik deel zijn zorgen met de heer Van Dalen. Christenen worden in dit rapport nauwelijks genoemd. Ik denk dat dat een schande is. Ik begrijp werkelijk niet dat in dit rapport de gelovigen bekritiseerd worden vanwege hun standpunt over abortus. Het is onverdedigbaar. Dit is een onderwerp dat het bestek van dit rapport te buiten gaat. Het is niet de bedoeling van het rapport. Last but not least is het belangrijk dat we het leven beschermen, inclusief het leven van de ongeborenen. We moeten de gelovigen niet bekritiseren. We moeten hen prijzen voor hun zorgen en hun zorg voor het leven van iedereen. Dank u.

EP-lid Soraya RODRIGUEZ RAMOS: In dit parlement hebben we gesproken over religieuze minderheden, een aantal verschillende rapporten over mensenrechten, die raken aan de vervolging van alle minderheden, religieuze en anderen. Maar we wilden in dit specifieke rapport ook geen hiërarchie van lijden samenstellen, maar wilden het hebben over het instrument voor de bevruchting van geloof of religie bij het creëren van wetgeving die individuen opzettelijk vervolgt. Het criminaliseren van verschillende groepen en gaan nu verder dan religies en bekentenissen. Maar ook de LHBT-groepen in Oeganda en wetgeving die vrouwen discrimineert. En hier moeten we bedenken dat er een aantal landen zijn die het Verdrag van Istanbul nog steeds niet hebben geratificeerd. Dit is dus inderdaad erg belangrijk. Maar laten we ook verder gaan dan het geloof. Hartelijk dank aan de rapporteur.

EP-lid Miriam LEXMANN: Heel erg bedankt. Beste collega's, van Nigeria tot China, de staat van godsdienstvrijheid blijft verslechteren van genocide tot wettelijke beperkingen. Honderden miljoenen gelovigen, of het nu christenen, moslims, boeddhisten of andere groepen zijn, worden elke dag geconfronteerd met verschrikkelijk lijden. Waarom? Ons welkom. Het EP-rapport over de vervolging van godsdienstvrijheid. Ik kan niet anders dan mijn ontzetting uiten over de manier waarop dit rapport is gekaapt om de religie zelf te stigmatiseren. Tegenwoordig is religieuze vervolging een van de belangrijkste drijfveren van veel van de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. En daarom moet geen ideologische antireligieuze houding, maar stevige steun aan de vervolgden over de hele wereld, samen met de benoeming van een nieuwe speciale gezant voor de vrijheid van godsdienst, ondersteund met de juiste instrumenten, de prioriteit zijn. Dank u.

EP-lid Carlo FIDANZA: Dank u, voorzitter. In de Intergroep Religieuze Vrijheid verwachten we dit rapport al een tijdje. En ik wil graag collega de heer Karski bedanken, die heel hard heeft gewerkt aan dit verslag en ook aan de onderhandelingen die erop volgen. Helaas ben ik het met de collega's eens dat deze onderhandelingen ondanks de uitzonderlijke inspanningen erg moeilijk zijn gebleken. Alle verwijzingen die de situatie aan de kaak stellen waarin miljoenen gelovigen, in de eerste plaats christenen, goed voor 80%, maar ook Bahai, Oeigoeren, Rohingya en vele anderen, werden uitgeschakeld. En ook verwijzingen naar de regimes van China, Nigeria tot Pakistan die daarvoor verantwoordelijk waren, werden verwijderd. We zeggen dat ze lijden voor hun geloof, maar we zeggen niet wiens fout het is. Ook wordt het onderwerp abortus, een resolutie, een zeer belangrijke resolutie, gebruikt om een ​​ideologische agenda te verdedigen. Om deze reden, en ik sluit af met mijnheer de Voorzitter, hebben we samen met andere collega's een aantal afzonderlijke stemmingsamendementen ingediend omdat we de vrijheid willen hebben om degenen die lijden vanwege hun geloof te verdedigen zonder mee te gaan met de enige manier om dingen bekijken of het huis verlaten.

EP-lid Stanislav POLČÁK: Ja. Dank u, voorzitter. Ik pleit ook voor vrijheid van godsdienst, die gekoppeld is aan de vrijheid van meningsuiting, en dat zijn fundamentele mensenrechten. En het schenden van deze rechten is onaanvaardbaar. Het is even onaanvaardbaar om te zeggen dat je probeert gelovigen te vervolgen door hun mensenrechten te beperken of hun leven of integriteit te schenden. Al deze misdaden moeten worden vervolgd. Helaas worden veel van deze misdrijven niet gemeld of blijven ze ongestraft. Het is verrassend dat we in deze eeuw, in dit decennium, nog steeds landen hebben waar religieuze wetten, bijvoorbeeld over godslastering, voorrang hebben boven de nationale wetgeving. Dat is onaanvaardbaar. En we moeten ons concentreren op de instrumenten die we wel hebben en die ik in het verslag noemde. Ontwikkelingshulp en, uh, handelsovereenkomsten. We zouden deze instrumenten moeten gebruiken om van 26 maart een dag van slachtoffers van religieuze vervolging te maken, zodat we echt iets kunnen doen.

EP-lid Eugen TOMAC: Dank u, voorzitter. Ik groeide op in de Sovjettijd in de USSR in Oekraïne, en ik weet dat er een verbod was op spirituele identiteit, waarbij kerken toen en nu verboden waren. Er is de situatie die we zien wanneer Patriarch Kirill, naast Poetin, voor sommige belangen die we niet begrijpen, deze aanvallen op christenen in Oekraïne en de sloop van kerken toestaat. Ik ben in een aantal landen geweest met het Europees Parlement in Irak, waar ik de patriarch van Babylon heb ontmoet en heb gezien wat het betekent om christen te zijn in Irak en wat het betekent om die identiteit daar te hebben. En dat is het belang van het bespreken van deze onderwerpen. En ik feliciteer degenen die het initiatief hebben genomen tot dit verslag. Dank u.

Commissaris Janusz Wojciechowski: Heel erg bedankt. Mijnheer de Voorzitter, geachte leden van het Europees Parlement. De Europese Unie verdedigt het recht van ieder individu op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Het marginaliseren en tot zondebok maken van personen die tot religieuze minderheden en atheïsten behoren, kan een vroege waarschuwing zijn of al een teken zijn van zwaardere vervolging, die op zijn beurt kan leiden tot conflicten en zelfs een breder optreden tegen de hele samenleving. Ik wil de rapporteur, de heer Karski, en alle leden van het Europees Parlement bedanken die hebben bijgedragen aan dit tijdige verslag over de vervolging van minderheden op grond van geloof of religie, dat duidelijke aanbevelingen bevat over hoe de Europese Unie het voortouw moet blijven nemen de bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst of overtuiging. Haar. We nemen goede nota van enkele belangrijke aanbevelingen, zoals de noodzaak om de publieke diplomatie op het gebied van de vrijheid van godsdienst of overtuiging te vergroten, om te werken aan de situatie van minderheden in conflictsituaties en de bescherming van religieuze burgers, evenals de krachtige oproep aan de Europese Unie haar vastberaden optreden op multilateraal niveau voortzetten in overeenstemming met het actieplan van de Europese Unie inzake mensenrechten en democratie. Vrijheid van godsdienst of levensovertuiging blijft een essentiële prioriteit van ons externe, externe mensenrechtenbeleid. Dienovereenkomstig hebben veel EU-delegaties vastgelegd dat dit een prioriteit is in hun landenstrategieën op het gebied van mensenrechten. Ik kan u verzekeren dat de EU solidair is met de slachtoffers.

De lijn met al onze partners over de hele wereld is duidelijk. De Europese Unie veroordeelt consequent en ondubbelzinnig discriminatie, onverdraagzaamheid, vervolging en geweld tegen of door personen op grond van godsdienst of overtuiging. We roepen landen op om het recht van iedereen om al dan niet een religie of overtuiging te hebben, te beschermen om hun religie of overtuiging te manifesteren of te veranderen. Terwijl het de criminalisering van afvalligheid en het misbruik van godslasteringwetten veroordeelt. Het afgelopen jaar hebben we belangrijke acties ondernomen om de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging te bevorderen en te beschermen, zoals het uiten van onze bezorgdheid over gewelddadige schendingen in ongeveer 20 mensenrechtendialogen. Verklaringen op hoog niveau afgeven, zoals een EU-verklaring ter gelegenheid van de Internationale Dag ter herdenking van de slachtoffers van religieuze vervolging. En voor al ons werk in multilaterale fora, hernieuwde de laatste resolutie over vrijheid van godsdienst of overtuiging die bij consensus werd aangenomen tijdens de laatste zitting van de Mensenrechtenraad het mandaat van de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging. Daarnaast wisselen we ook nauw uit over de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging met regionale organisaties, in het bijzonder de Organisatie voor Islamitische Samenwerking door middel van regelmatige hoge officiële bijeenkomsten of het proces van Istanbul. We kijken ernaar uit om nauw met het Europees Parlement samen te blijven werken bij het identificeren en aanpakken van de ernstigste schendingen van de vrijheid van godsdienst of overtuiging over de hele wereld. Dank u.

- Advertentie -
- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -