4 C
Brussel
Tirsdag desember 5, 2023
institusjonerEuroparådetDen gamle verden og utvalget av de som ikke har...

Den gamle verden og utvalget av de som ikke har rettigheter til frihet og personsikkerhet

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ble utarbeidet av grupper og eksperter i det dannede Europarådet i 1949-1950, basert på et tidligere utkast produsert av Europabevegelsen.

Etter omfattende debatter sendte Europarådets forsamling sitt forslag til et menneskerettighetscharter, som var utarbeidet av mer enn 100 parlamentarikere sommeren 1949, til rådets beslutningsorgan, Ministerkomiteen.

Utkastene til Europabevegelsen, som Europarådets rådgivende forsamling ble betydelig påvirket av, ga garanti for «frihet fra vilkårlig arrestasjon, internering og eksil, og andre tiltak, i samsvar med artikkel 9, 10 og 11 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter."

Denne teksten ga ikke opphav til noen diskusjon i forsamlingen og ble gjengitt uten endring i forsamlingens anbefaling av 8. september 1949.

Ekspertkomiteen utarbeider utkast til ny konvensjonstekst

Ministerkomiteen i Rådet for Europa møttes i november 1949, og nektet etter en gjennomgang å godta utkastet til konvensjon utarbeidet av forsamlingen. En hovedbekymring var at rettighetene som skulle garanteres bare ble oppregnet, og at kontrollen med begrensningene på rettighetene var inneholdt i generell form.

Ministerkomiteen ba deretter om å opprette en komité av juridiske eksperter for å utarbeide et utkast til konvensjon som skulle tjene som grunnlag for fremtidig diskusjon. De ga forsamlingens anbefaling for en Human Rights Charter til den nyopprettede ekspertkomiteen for menneskerettigheter. Utvalget fikk i oppgave å ta stilling til om rettighetene skulle defineres mer presist, for eksempel for å bringe dem i overensstemmelse med gjeldende lovverk og vilkår, eller overlates som generelle prinsipperklæringer.

Ekspertkomiteens mandat uttalte at: "Behørig oppmerksomhet bør rettes mot fremgangen som er oppnådd i denne saken av de kompetente organene i FN".

Utkastet internasjonalt Konvensjon om menneskerettigheter utarbeidet av FNs menneskerettighetskommisjon i midten av 1949, inkluderte en artikkel om personsikkerhet, som sa:

"1. Ingen skal utsettes for vilkårlig arrestasjon eller forvaring.

2. Ingen skal berøves friheten uten på slike grunner og i samsvar med en prosedyre som er fastsatt ved lov."

Ekspertkomiteen gikk i retning av en reduksjon av rettighetene til positivrettslige formuleringer som ser ut til å ha tjent formålet med å ivareta statens interesser fremfor individets interesser. Staten skulle nyte rettssikkerhet mot andre stater, dette var det overordnede synspunktet.

Europarådets ekspertkomité for menneskerettigheter ble gitt "kommentarer fra regjeringen i Storbritannia mottatt av generalsekretæren" den 4. januar 1950. I disse kommentarene foreslo blant annet den britiske regjeringen endringer i artikkelen om sikkerhet for person som begrenser det for visse personer. De uttrykte dette som "lovlig internering av personer med uforsvarlig sinn eller av mindreårige, etter lovlig ordre, for pedagogisk overvåking."

Den britiske regjeringen hadde allerede vært part i en innsending med samme innhold til FNs menneskerettighetskommisjon med hensyn til utkastet fra midten av 1949 til International Konvensjon om menneskerettigheter. Det var basert på en bekymring for at den utkastede menneskerettighetsteksten søkte å implementere universelle menneskerettigheter, inkludert for personer med psykiske lidelser (psykososiale funksjonshemninger), som var i konflikt med lovgivning og sosialpolitikk på plass i Storbritannia og andre land.

På sitt første møte i februar 1950 behandlet Ekspertkomiteen for menneskerettigheter forslag initiert av flere av medlemmene. Det svenske medlemmet, dommer Torsten Salén, påpekte at det burde være mulig for staten å treffe «nødvendige tiltak» for å bekjempe løsdrift og alkoholisme.

Sir Oscar Dowson (Storbritannia) gjentok forslaget fra sin regjering, spesifikt artikkelen om frihet og sikkerhet for personer hovedsakelig rettet mot psykisk forstyrrede personer (med andre ord personer med psykososiale funksjonshemninger).

Det foreløpige utkastet til konvensjon som ekspertkomiteen til slutt ble enige om på slutten av sitt første møte, gjentok ord for ord artiklene i Verdenserklæringen om rettigheter til liv og at: «Ingen skal utsettes for vilkårlig arrestasjon, internering eller eksil. ”

Britene etter dette ga en ny endring med en liten tekstendring, men med samme innhold som deres tidligere forslag, til neste møte i utformingskomiteen. Komiteen besto av Sir Oscar Dowson (som fremmet forslaget), Martin Le Quesne (en diplomat fra utenrikstjenesten i Storbritannia), Birger Dons-Møller (en diplomat fra det danske utenriksdepartementet) og dommer Torsten Salén (Sverige).

Denne gangen inkluderte komiteen på fire medlemmer – hvorav to var fra Storbritannia, en fra Danmark (som hadde støttet det opprinnelige britiske forslaget) og en fra Sverige – både Storbritannias og Sveriges foreslåtte endringer i konvensjonen. Med denne endringen peker artikkelen om personsikkerhet ut "personer med usund sinn, alkohol- eller narkomane eller omstreifere" fra befolkningen generelt.

Endret tekst Den gamle verden og utvelgelsen av de som ikke har rettigheter til frihet og personsikkerhet

Avslutning av konvensjon

Utkastet til konvensjon som til slutt ble forelagt Ministerkomiteen av Ekspertkomiteen, inneholdt to artikler som tilsvarer denne artikkel 5, om frihet og personsikkerhet.

Versjon B Den gamle verden og utvalget av de som ikke har rettigheter til frihet og personsikkerhet

Dette utkastet til konvensjon ble gjennomgått av en konferanse av høytstående embetsmenn, som møttes i juni 1950. De hadde mange spørsmål å diskutere, men av ukjente grunner tilbakestilte ikke teksten til artikkelen om personers frihet og sikkerhet. Rapporten og utkastet til konvensjon vedtatt av embetsmannskonferansen ble forelagt Europarådets ministerkomité i august 1950. Den 7. august 1950 ble ministerkomiteen enige om utkastet til "Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettigheter og menneskerettigheter". Grunnleggende friheter."

Den 3. november 1950 undersøkte en komité av juridiske eksperter teksten til konvensjonen for siste gang og innførte en rekke rettelser av form og oversettelse. Ved den anledningen ble artikkel 5 gjenstand for noen få små endringer, ingen av disse er knyttet til de spesifikke unntakene for «personer med usund sinn, alkohol- eller narkomane eller omstreifere». Konvensjonen fikk dermed sin endelige form. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen ble signert dagen etter.

Europeisk konvensjon godkjenner frihetsberøvelse på grunn av "galskap"

Konvensjonens artikkel 5 om retten til frihet og personsikkerhet gjennom arbeidet til Storbritannias representanter, Danmark og Sverige, som instruert av deres seniorer i deres utenriksdepartementer, kom dermed til å inkludere et spesifikt språk som tillater lovlig internering av det meget brede og udefinerte begrepet "personer med usund sinn" utelukkende med den begrunnelse at de har eller antas å ha psykososiale funksjonshemninger. Det er med andre ord skrevet inn i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen at psykiatriske ufrivillige forpliktelser og videre at frihetsberøvelser av alkoholikere og omstreifere er i samsvar med den europeiske menneskerettighetsstandarden så lenge disse gjøres basert på en nasjonal lov.

Denne paragrafen i konvensjonen har ikke blitt endret siden, og er fortsatt i kraft.

European Human Rights Series logo Den gamle verden og utvalget av de som ikke har rettighetene til frihet og personsikkerhet

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -